Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Utorok  19. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Európska charta práv a zodpovednosti starších ľudí

Vydané dňa 19. 06. 2011 (3475 x prečítané), Dokumenty

Charta práv seniorov

EURÓPSKA CHARTA PRÁV A ZODPOVEDNOSTI STARŠÍCH ĽUDÍ, KTORÍ POTREBUJÚ DLHODOBÚ STAROSTLIVOSŤ A POMOC (Máj 2010)
Táto Európska Charta bola schválená nasledovnými partnermi:
Európski partneri:
• Európska platforma AGE, projektový koordinátor
• EDE – Európske združenie riaditeľov zariadení sociálnej starostlivosti

Národní partneri:
• ANBO (NL)
• BIVA ( Nemecko)
• Commune de St Josse (BE)
• Fondation nationale de gerontologie (Francúzko)
• FIPAC (IT)
• 50+ Hellas (Grécko)
• Mestna Zveza Upokojencev (MZU, SI)
• NIACE (UK)
• Swedish Association of Senior Citizens (SPF, SE)
• ZIVOT 90 (CZ)
s podporou Európskeho programu DAPHNE III, ktorého cieľom je predchádzať a bojovať s násilím voči deťom, mladým ľuďom a ženám a chrániť obete a rizikové skupiny.

Preambula

Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Vek a nezávislosť samotné nemôžu byť dôvodom pre obmedzenia na akékoľvek nedotknuteľné ľudské právo a občiansku slobodu uznané medzinárodnými štandardami a zapísané v demokratickej ústave. Každý, bez ohľadu na pohlavie, vek alebo odkázanosť má právo na využívanie práv a slobôd a každý má právo brániť svoje ľudské a občianske práva.

EU uznáva a rešpektuje práva starších ľudí, u ktorých je pravdepodobné, že zostanú závislými na iných pokiaľ ide o starostlivosť, aby žili dôstojne a nezávisle a zapájali sa do spoločenského a kultúrneho života (Charta základných práv EU, článok 25.). Akékoľvek obmedzenie týchto práv, či už z dôvodu veku alebo odkázanosti, musí spočívať na jasných právnych dôvodoch a transparentného právneho procesu, musí byť primerané, preveriteľné, a predovšetkým, uvážené v najlepšom záujme príslušnej strany. Opovrhnutie a pohŕdanie týmito právami sa musí považovať za neprijateľné. Členské štáty by mali vyvinúť politiky, ktoré podporujú tieto práva doma a v ústavnej starostlivosti a pomôcť jednotlivcom tieto práva presadzovať.

V navrhovaní Európskej Charty „práv a zodpovedností starších ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť a pomoc“ v rámci siete DAPHNE III programu proti zneužívaniu starších, partneri EUSTACEA chcú spustiť diskusiu v rámci Členských štátov EU o tom ako najlepšie rozpoznať a schváliť práva najzraniteľnejších starších ľudí. Ich cieľom je dať hlas starším ľuďom a zaistiť, aby ich počula celá spoločnosť.

Členovia AGE a projektový partneri prízvukujú, že postupujúci vek nezapríčiňuje žiadne obmedzenie ľudských práv, povinností a zodpovedností, ale zdôrazňuje, že človek môže byť v dočasnom alebo v trvalom stave neschopnosti a nedokáže si sám chrániť svoje vlastné práva.

Charta uznáva, že veľkú väčšinu slabých a zraniteľných starších ľudí tvoria ženy: dvaja z troch ľudí vo veku nad 80 rokov v Európe sú ženy. Viac ako tretina z nich trpí alzheimerom alebo demenciou, čo z nich robí ešte zraniteľnejších ľudí pokiaľ ide o zneužívania.

Zdravotná a dlhodobá starostlivosť, vrátane prevencie a včasnému zásahu, by sa nemala považovať za náklad ale ako investícia, ktorá bude prínosom pre všetky vekové skupiny. Európske služby zdravotnej a dlhodobej starostlivosti by mali byť založené na solidarite medzi generáciami, aby odrážali podmienky Lisabonskej Zmluvy, ktorá stanovuje, že Európska Únia “musí bojovať so sociálnou exklúziou a diskrimináciou, a musí presadzovať sociálnu justíciu a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv detí”.
Situácie závislosti na iných a zraniteľnosť sú komplexné: starší ľudia sami, ich rodiny, profesionálny a dobrovoľný opatrovatelia, by mali všetci rešpektovať stanovené práva. Charta má za cieľ každému umožniť podporiť prístup starších ľudí k ich základným právam.

Cieľom Charty je dokončiť a podporiť stanovy a iné meradlá, ktoré už sú zrealizované v niektorých krajinách EU a nenahradzovať ich. Cieľom Charty je tiež zvyšovať povedomie medzi širšou verejnosťou, vyzdvihnúť práva rastúceho počtu ľudí prijímajúcich dlhodobú starostlivosť, a podporovať najlepšie praktiky v Členských štátoch aj mimo. Tieto práva nie sú dnes plne rešpektované, ale našou ambíciou je ich naplniť.
Týmto spôsobom je cieľom Charty, aby sa stala referenčným dokumentom vytyčujúc základné zásady a práva, ktoré sú potrebné pre blahobyt všetkých tých, ktorí sú kvôli veku, chorobe alebo postihnutiu závislý na podpore a starostlivosti iných.

Sprievodná príručka dopĺňa a objasňuje Chartu. Tvorí neoddeliteľnú časť Charty a ilustruje ju početnými príkladmi praxe a iniciatívami identifikovanými organizáciami, ktoré sa podieľajú na jej navrhovaní. Táto príručka by mala aktivovať všetkých činiteľov cítiť vlastnícke právo zásad stanovených v Charte a adaptovať ich do ich národného alebo miestneho kontextu.

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK MÁTE PRÁVO NA REŠPEKTOVANIE VAŠEJ ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI, FYZICKÉHO A DUŠEVNÉHO BLAHA, SLOBODY A BEZPEČNOSTI.

PREDOVŠETKÝM, MÁTE PRÁVO NA:

1.1 Rešpektovanie vašej ľudskej dôstojnosti a blaha, bez ohľadu na vek, rasu, farbu pleti, národný alebo spoločenský pôvod, finančné zázemie, vieru, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo identitu a stupeň starostlivosti a pomoci, ktorú si vyžadujete.
1.2 Rešpektovanie a ochranu vášho fyzického, sexuálneho, psychologického, citového, finančného a materiálneho blaha.

FYZICKÉ BLAHO

1.2.1 Rešpektovanie a ochranu vášho fyzického blaha a ochranu pred akýmikoľvek formami fyzického zneužívania, čo zahŕňa: zanedbávanie alebo zneužívanie, podvýživu a dehydratáciu, vyčerpanie, prehnanú zimu alebo teplo a akékoľvek predchádzateľné fyzické ochorenia.
1.2.2 Ochrana pred akýmikoľvek formami sexuálneho zneužívania a zlého zaobchádzania.

PSYCHOLOGICKÉ A CITOVÉ BLAHO

1.2.3 Rešpektovanie a ochrana vášho psychologického a emočného blaha a ochrana pred akýmikoľvek formami psychologického a emočného zneužívania a zlého zaobchádzania.
1.2.4 Očakávanie, že ostatní nespôsobia dobrovoľne, že sa budete cítiť skľúčene, rozrušene, zle alebo depresívne.
1.2.5 Ochranu pred akýmikoľvek pokusmi oddeliť vás od inej osoby, s ktorou si želáte byť.

FINANČNÁ A MATERIÁLNA ISTOTA

1.2.6 Ochranu pred akýmikoľvek a všetkými formami finančného a materiálneho zneužívania.
1.2.7 Očakávanie, že tí, ktorí sa starajú o váš finančný a materiálny majetok, to budú robiť vo vašom najlepšom záujme, ak tak nebudete môcť učiniť sami.
1.2.8 Uchovanie si vášho osobného majetku, pokiaľ sa sami nerozhodnete dobrovoľne sa ho vzdať alebo do vašej smrti. Mate právo na ochranu pred nátlakom na zmenu vašej vôle alebo vzdania sa akýchkoľvek finančných alebo materiálnych prostriedkov, ktoré sú právoplatne vaše.

OCHRANA PRED LEKÁRSKYM A FARMACEUTICKÝM ZNEUŽÍVANÍM

1.2.9 Ochranu pred všetkými druhmi lekárskeho a farmaceutického zneužívania, týrania a zlého zaobchádzania, vrátane: nevhodnej, nepotrebnej alebo prehnanej lekárskej liečby alebo užívania liekov alebo odmietnutia liečby.

ZANEDBÁVANIE

1.2.10 Ochranu pred zanedbávaním a nedostatok pozornosti pri poskytovaní podpory, starostlivosti alebo liečby
1.3 Ochrana pred hrozbami akejkoľvek povahy, mali by ste sa cítiť bezpečne a isto vo vašom okolí a s ľuďmi okolo vás.
1.4 Prístup k sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej pomoci.

Čl. 2. Právo na samorozhodovanie

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK MÁTE PRÁVO NA VAŠE VLASTNÉ ŽIVOTNÉ VOĽBY A REŠPEKTOVANIE VAŠEJ SLOBODNEJ VÔLE. PRÁVO SIAHA AJ NA PRIMERANÚ TRETIU STRANU VAŠEJ VOĽBY.

Sloboda voľby

2.1 Máte právo na život, ktorý je taký svojvoľný a nezávislý, ako dovoľujú fyzické a mentálne schopnosti, a dostať radu a pomoc, aby taký bol.
2.2 Máte právo očakávať, že vaše názory, priania a voľby budú rešpektovať tí, okolo vás, aj keď neviete výrečne komunikovať. Mate právo na konzultovanie a účasť na procesoch rozhodovania, ktoré vás ovplyvňujú. Mate právo vybrať si miesto, kde chcete žiť, ktoré je prispôsobené vašim potrebám, či už vo vašom vlastnom domove alebo v zariadeniach.
2.3 Máte právo kontrolovať vášho majetok a príjem a vybavovať vaše vlastné finančné a právne záležitosti a transakcie s autoritami. Mali by ste dostať podporu, ktorú si k tomuto účelu vyžadujete. Podpora pre rozhodovanie
2.4 Máte právo určiť vhodnú tretiu stranu, aby rozhodovala a zastávala vás vo vašom mene.
2.5 Máte právo žiadať druhý názor o vašom zdraví pred tým, ako sa podriadite lekárskej liečbe.
2.6 Máte právo na dostatok času na starostlivé zváženie vášho rozhodnutia, prístup k príslušným dokumentom, a na obdržanie nezávislých informácií, rád a pomoci pri svojej voľbe.
2.7 V prípade ak nie ste schopní rozhodovať za samých seba alebo vyjadriť sa neskôr, mate právo nechať inštrukcie o rozhodovaní ohľadne vašej starostlivosti, aby ich uskutočnila vhodná tretia strana. Vaše priania by mali byť rešpektovať kedykoľvek, aj pri neverbálnej komunikácii alebo cez tretiu stranu, ktorú vyberiete.

Obmedzenia pre vaše samorozhodovanie

2.8 Nesmiete byť predmetom akejkoľvek formy fyzického alebo mentálneho obmedzenia kým to nie je primeraná odpoveď na riziko prípadného poškodenia. V prípade ktorého, toto musí byť určené vo vašom najlepšom záujme cez transparentný a nezávislý overiteľný proces, ktorý sa dá zvrátiť. Stanovenie vašej úrovne mentálnych schopností pre rozhodovanie nie sú ani absolútne ani stále a musia byť pravidelne prehodnocované.

Čl. 3. - Právo na súkromie

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK MÁTE PRÁVO NA REŠPEKTOVANIE A OCHRANU VÁŠHO SÚKROMIA.

Právo na súkromný život

3.1 Máte právo, aby sa vaša potreba súkromia rešpektovala. Mate mať možnosť čas a priestor osamote, alebo s osobami, ktorých si vyberiete, alebo s ktorými si želáte.
3.2 S vašim osobným priestorom sa musí zaobchádzať s rešpektom bez ohľadu na to, kde žijete a aký je stupeň starostlivosti a pomoci, ktorú si vyžadujete. Cieľom všetkých, ktorý sú zapojený do vašej podpory, starostlivosti a liečby, aby zabránili akýmkoľvek obmedzeniam vášho súkromia alebo rešpektovali vaše právo na dôverné vzťahy.
3.3 Rešpektovanie vášho súkromia by sa malo odrážať aj vo zváženiach pokiaľ ide o vaše pocity skromnosti. Mate právo, aby s vami opatrovatelia zaobchádzali citlivo a diskrétne.

Právo na súkromné informácie a komunikáciu

3.4 Máte právo na listové tajomstvo. Vaše listy alebo elektronická pošta nesmie dostávať, otvárať alebo čítať tretia osoba bez vášho súhlasu. Máte právo na súkromné telefonáty.
3.5 Vaše právo na súkromie sa musí odrážať v dôvernom zaobchádzaní s vašimi údajmi a dokumentmi. Vaše osobné údaje sú chránené zákonom.
3.6 Máte právo očakávať, že diskusie o vašich podmienkach, starostlivosti a liečbe – či už vami schválené alebo nie – sa budú vybavovať citlivo a diskrétne, a s rešpektovaním vášho súkromia.

Čl. 4. - Právo na vysokú kvalitu a vám prispôsobenú starostlivosť

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK MÁTE PRÁVO NA VYSOKÚ KVALITU, STAROSTLIVOSŤ PROSPEŠNÚ ZDRAVIU, PODPORU A LIEČBU PRISPÔSOBENÚ VAŠIM OSOBNÝM POTREBÁM A PRIANIAM.

Kvalita starostlivosti

4.1 Máte právo na vysokú kvalitu, časovo a cenovo dostupné služby zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré sú prispôsobené vašim individuálnym potrebám a prianiam a bez diskriminácie akéhokoľvek druhu.
4.2 Máte právo byť sprevádzaní ľuďmi, ktorí majú požadované schopnosti a adekvátnu podporu, zodpovedajúcu vašim potrebám pre pomoc, starostlivosť a liečbu. Či už sa o vás starajú odborníci, rodinní príslušníci alebo iní dôveryhodní jednotlivci, mali by dostávať – aj naďalej technické, štrukturálne a finančné zdroje, špecializovaný tréning, poradenstvo nevyhnutné pre poskytnutie pomoci, ktorú potrebujú.
4.3 Mali by ste hľadať riešenia respitnej starostlivosti, aby ste tým, ktorí sa o vás dennodenne starajú umožnili potrebné prestávky, aby mohli viesť osobný život a zlepšili kvalitu starostlivosti, ktorú vám poskytujú.
4.4 Máte právo mať prospech z opatrení na predchádzanie akéhokoľvek poškodenia – alebo zapríčinenia zlepšenia – vašich podmienok, a presadzovať vašu nezávislosť k čo najväčšiemu dosahu.
4.5 Máte právo očakávať, že všetci jednotlivci, inštitúcie a odborné orgány zapojené do vašej starostlivosti, podpory a liečby by mali komunikovať a spolupracovať vzájomne a úzko zrovnávať služby, ktoré poskytujú, aby sa zaistilo, že tieto sú vo vašom najlepšom záujme.
4.6 Máte právo, aby ste dostávali včasnú pomoc pre vaše každodenné potreby.

Prispôsobená starostlivosť

4.7 Ak a keď vstúpite do rezidentnej starostlivosti, podmienky a náklady vášho pobytu by mali byť stanovené v podrobnej dohode. Informácie o vašich právach a zodpovednostiach by mali byť jasné a transparentné. Máte právo dostať vopred odpoveď, a v každom čase vášho prijatia.
4.8 Máte právo voľne sa pohybovať vo vašom okolí. Máte právo na podporu a pomoc pre vašu mobilitu.
4.9 Máte právo očakávať, že aspekty vašej minulosti a predošlého životného štýlu, ktoré sú pre vás dôležité, sa budú brať do úvahy.

Čl. 5. - Právo na osobné informácie, radu a vedomý súhlas

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK MÁTE PRÁVO NA HĽADANIE A OBDRŽANIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A RÁD O VŠETKÝCH MOŽNOSTIACH DOSTUPNÝCH PRE VAŠU STAROSTLIVOSŤ, PODPORU A LIEČBU, ABY STE MOHLI USKUTOČNIŤ VEDOMÉ ROZHODNUTIA.

Právo na prístup k osobným a personalizovaným informáciám

5.1 Máte právo byť informovaní o vašom zdravotnom stave a možnostiach dostupnej liečby a starostlivosti. To by malo zahŕňať informácie a radu o možnostiach úspechu alebo zlyhania, možných účinkoch liekov, lekárskych prehliadkach alebo akýchkoľvek iných lekárskych zásahoch na vaše fyzické alebo mentálne zdravie a každodenný život, a dostupné alternatívy.
5.2 Vy a vami zvolená tretia strana stále máte právo na prístup k vašim osobným lekárskym údajom a žiadať o možnosť kontroly všetkých dokumentov týkajúcich sa vášho zdravia.
5.3 Vaše právo na odmietnutie informovať vás by malo byť rešpektované.
5.4 Máte právo byť informovaní a podané vám správy o všetkých možných aktivitách voľného času, bytových vybaveniach a opatreniach sociálnej starostlivosti, z ktorých môžete mať prospech bez ohľadu na ich náklady. Mali by ste byť schopní rozhodovať, ktoré z týchto si môžete dovoliť a mali by vám byť poskytnuté informácie potrebné pre vaše vedomé rozhodnutie.

Vedomý súhlas a rada

5.5 Váš vedomý súhlas alebo súhlas vami zvolenej tretej osoby sa musí vyhľadať v prípade akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa vašej starostlivosti a liečby, ako aj v prípade účasti na výskumných projektoch a lekárskych pokusoch.
5.6 Máte právo na právnu radu, zastúpenie a obranu. Právna pomoc by mala byť dostupná, ak nemáte dostatok zdrojov.
5.7 Má sa s vami rozprávať otvorene, taktne a tak, aby ste tomu rozumeli, je súčasťou vášho práva na informácie a poskytnutie vedomého súhlasu.
5.8 Vy alebo ľudia, ktorých si vyberiete mate právo dostávať včasné, jasné a súhrnné informácie ohľadne všetkých služieb, ktoré sú pre vás k dispozícii. To by malo zahŕňať príslušné náklady, a možnosti prispôsobenia vašim potrebám.
5.9 Pred uzatvorením alebo upravením dohody alebo zmluvy pre rezidentnú starostlivosť alebo iné služby, mate právo byť plne informovaný a poradiť sa o obsahu a možnostiach prípadných budúcich úprav v dohode, vrátane služieb a poplatkov. Informácie o vašich právach a zodpovednostiach by mali byť jasné a transparentné.

Čl. 6. - Právo na pokračujúcu komunikáciu, účasť na spoločenských a kultúrnych aktivitách

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK MÁTE PRÁVO NA SPOLOČNÉ PÔSOBENIE S OSTATNÝMI A NA ÚČASŤ NA OBČIANSKOM ŽIVOTE, CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ A KULTÚRNYCH AKTIVITÁCH.

6.1 Mali by ste si byť vedomý príležitostí na dobrovoľnú účasť na spoločenskom živote v súlade s vašimi záujmami a schopnosťami v duchu solidarity medzi generáciami. Taktiež mate právo na príležitosti na vykonávanie platenej alebo dobrovoľnej práce a na účasť na celoživotnom vzdelávaní.
6.2 Máte právo na všetku nevyhnutnú podporu, ktorá vám umožní komunikovať. Mate právo mať svoje potreby komunikácie a očakávania, ktoré treba brať do úvahy, nech sú vyjadrované akýmkoľvek spôsobom.
6.3 Máte právo voľne sa pohybovať pri realizácii svojich záujmov a aktivít. V prípade narušenia mobility, mate právo v tomto smere na asistenciu.
6.4 Máte právo na rovnaký prístup k novým technológiám a vzdelávaniu a pomoci, ako ich používať.
6.5 Máte právo pokračovať v uplatňovaní všetkých vašich občianskych práv, vrátane práva na účasť na politických voľbách a, ak sa bude vyžadovať, dostať nestrannú pomoc v tomto smere. Vaše právo na slobodu voľby musí byť rešpektované a utajenie dát ohľadne vášho hlasovania musí uchovať aj ten, kto vám pri tom pomáha.

Čl. 7. - Právo na slobodu prejavu a slobodu myslenia/vedomia: vieru, kultúru a náboženstvo

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK MÁTE PRÁVO ŽIŤ PODĽA VÁŠHO PRESVEDČENIA, VIERY A HODNÔT.

7.1 Máte právo, aby vaša viera a hodnoty, vaša životná filozofia a/alebo sloboda náboženstva bola rešpektovaná bez ohľadu na to, či tieto hodnoty zdieľajú alebo nezdieľajú tí, ktorí vám pomáhajú.
7.2 Máte právo na praktizovanie a dodržiavanie vášho náboženstva alebo duchovnej viery. Taktiež mate právo na duchovnú alebo náboženskú starostlivosť a poradenstvo od predstaviteľov viery alebo duchovného presvedčenie, keď si želáte. Mate právo odmietnuť účastniť sa na náboženských aktivitách a zamietnuť prístupy od predstaviteľov náboženstva, viery alebo svetonázorov.
7.3 Každý, bez ohľadu na svoje kultúrne dedičstvo, náboženské hodnoty alebo praktiky má rovnaké právo na rešpekt a vzájomnú toleranciu.
7.4 Máte právo zakladať združenia, zoskupovať sa, a rovnako, mate právo odmietnuť zapojiť sa.
7.5 Máte právo vyvíjať svoje politické alebo spoločenské chápanie a zmýšľanie a rozširovať svoje schopnosti a vedomosti v tomto ohľade.
7.6 Máte právo zamietnuť akékoľvek nechcený ideologický, politický alebo náboženský nátlak, a mate právo požiadať o ochranu pred takýmto nátlakom.

Čl. 8. - Právo na paliatívnu starostlivosť a pomoc a rešpekt a dôstojnosť pri zomieraní a smrti

MÁTE PRÁVO ZOMRIEŤ DÔSTOJNE, ZA OKOLNOSTÍ, KTORÉ SA ZHODUJÚ S VAŠIMI PRIANIAMI A V RÁMCI HRANÍC NÁRODNEJ LEGISLATÍVY VAŠEJ KRAJINY, V KTOREJ BÝVATE.

8.1 Máte právo na súcitnú pomoc a paliatívnu starostlivosť keď dospejete ku koncu svojho života a kým nezomriete. Mate právo na opatrenia k utíšeniu bolesti a iných úzkostných symptómov.
8.2 Máte právo očakávať, že sa urobí všetko možné, aby bol proces umierania dôstojný a znesiteľný. Tí, ktorí sa o vás v tom čase starajú a sprevádzajú vás, by mali rešpektovať vaše priania a zastávať ich, keď to bude možné.
8.3 Máte právo očakávať, že lekári a odborníci na starostlivosť podieľajúci sa na starostlivosti o vás pred koncom života by mali zahrnúť a ponúknuť podporu vašim blízkym alebo iným osobám, ktorým ste dôverovali, podľa vášho priania. Vaše právo vylúčiť istých ľudí by malo byť taktiež rešpektované.
8.4 Máte právo rozhodnúť sa, či a do akého rozsahu by mala byť liečba, vrátane opatrení na predĺženie života, začaté, alebo pokračovať. Vaše predošlé inštrukcie by sa mali rešpektovať, ak už nebudete posudzovaný ako mentálne spôsobilý.
8.5 Nikto nesmie robiť opatrenia, ktoré by systematicky viedli k vašej smrti, pokiaľ nie sú povolené národnou legislatívou vašej krajiny stáleho bydliska a ak ste výhradne vy neuviedli takéto pokyny.
8.6 V prípade, že nie ste schopní vyjadriť sa, vaše predošlé pokyny ohľadne rozhodnutia o starostlivosti na konci vášho života musia byť naplnené v medziach národnej legislatívy krajiny vášho stáleho bydliska. Máte právo, aby sa vaše náboženské vyznanie rešpektovalo a dodržiavalo, ako aj akékoľvek želania, ktoré ste počas života vyjadrili o opatreniach pre starostlivosť a liečbu o vaše telo počas vašej smrti.

Čl. 9. - Právo na kompenzáciu

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK MÁTE PRÁVO NA KOMPENZÁCIU V PRÍPADE ZLÉHO ZAOBCHÁDZANIA, ZNEUŽÍVANIA A TÝRANIA

9.1 Máte právo na podporu alebo na odmietnutie podpory keď sa dostanete do situácie zneužívania alebo zlého zaobchádzania, či už je vám poskytovaná rezidentná alebo domáca starostlivosť.
9.2 Máte právo očakávať, že odborníci na starostlivosť budú školení, aby rozpoznali náznaky zneužívania a zlého zaobchádzania a konali primerane, aby vás ochránili pred akýmkoľvek ďalším zlým zaobchádzaním.
9.3 Máte právo byť informovaný o informačných kanáloch, cez ktoré môžete oznámiť zneužívanie. Mate právo nahlásiť zneužívanie alebo zlé zaobchádzanie bez strachu z akýchkoľvek negatívnych dôsledkov, a očakávať, že autority budú primerane odpovedať na vaše oznámenie. Toto právo sa vzťahuje aj na tých okolo vás, obzvlášť ľudí, ktorí sú zodpovední za vašu starostlivosť a pomoc.
9.4 Máte právo očakávať, že budete chránený pred uvedenými situáciami zneužívania alebo zlého zaobchádzania, keď podáte žiadosť, kým nebude prípad riadne prešetrený; to by si nemalo vyžadovať zmenu bývania, pokiaľ je to proti vášmu želaniu.
9.5 Máte právo na liečbu, aby vám bolo umožnené úplné vyliečenie z akejkoľvek fyzickej alebo psychickej traumy, ktorú ste mohli utrpieť v dôsledku zneužívania alebo zlého zaobchádzania. Musí vám byť poskytnutý čas na uzdravenie vo vašom vlastnom tempe.

Čl. 10 - Vaša zodpovednosť

AKO STARNETE, MÔŽETE SA STAŤ ODKÁZANÝM NA PODPORE A STAROSTLIVOSTI INÝCH, ALE AJ TAK BY STE MALI:

10.1 Rešpektovať práva a potreby ostatných ľudí žijúcich a pracujúcich vo vašom okolí a rešpektovať všeobecné záujmy spoločenstva, v ktorom žijete; vaše práva a slobody by mali byť obmedzené iba potrebou rešpektovať podobné práva ostatných členov komunity.
10.2 Rešpektovať práva opatrovateľov a k personálu s správať zdvorilo a mohli tak pracovať v prostredí bez obťažovania a zneužívania;
10.3 Plánovať svoju budúcnosť a prevziať zodpovednosť za dopad vašich krokov a nedostatku činnosti na vašich opatrovateľov a príbuzných, v súlade s vašou národnou legislatívou. To zahŕňa:
10.3.1 Určiť vhodnú tretiu stranu, ktorá za vás bude rozhodovať a obhajovať vo váš prospech
10.3.2 Zanechať vopred inštrukcie detailne popisujúce vašu voľbu ohľadne vášho zdravia a blaha vrátane starostlivosti a liečby počas vášho života a na konci vášho života, ako aj opatrenia ohľadne majetku a finančných záležitostí. Ak to nie ste schopní urobiť, je to povinnosťou vašej najbližšej rodiny, príbuzných alebo vami zvoleného zástupcu, aby rozhodol vo vašom záujme, rešpektujúc pri tom vaše priania.
10.4 Informovať príslušné autority a tých okolo vás o prípadnom zneužívaní, zlom zaobchádzaní alebo týraní, ktoré ste zažili, alebo ktorého ste boli svedkom.

Celá správa | Počet komentárov: 12 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::