Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Pondelok  18. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Vydané dňa 27. 05. 2008 (3498 x prečítané), Dokumenty

EQUAL - Európsky sociálny fond - logo

EQUAL (anglické slovo, ktoré v slovenčine znamená „rovný“) je názov iniciatívy Európskeho spoločenstva, ktorej základným poslaním je vytvorenie podmienok a poskytnutie priestoru pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti...


...všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Základné priority a témy iniciatívy Spoločenstva EQUAL (ďalej IS EQUAL) sú:

 • Uľahčenie návratu a prístupu na trh práce pre tých, ktorí majú problémy s integráciou a reintegráciou na trh práce
 • Boj proti rasizmu a xenofóbii vo vzťahu k trhu práce
 • Posilňovanie sociálnej ekonomiky (tretieho sektora) najmä verejnoprospešných služieb so zameraním na zvyšovanie kvality pracovných miest
 • Podpora adaptability podnikov a zamestnancov voči štrukturálnym zmenám a voči informačným a iným novým technológiám
 • Znižovanie rozdielov medzi pohlaviami na trhu práce (znižovanie rozdielov medzi príležitosťami a možnosťami žien a mužov na trhu práce) a podporovanie pracovnej desegregácie
 • Žiadatelia o azyl.

Nezamestnanosť a trh práce

EQUAL - logo Zastavme sa pri prvej priorite. Ktorí ľudia majú najväčšie problémy na trhu práce – najväčšie problémy pri nájdení vhodného zamestnania a v zamestnaní? Sú to najmä

 • absolventi škôl,
 • starší občania (v § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú za „znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ považovaní občania starší ako 50 rokov veku, podľa našich poznatkov už aj občania starší ako 35 rokov neboli prijatí do zamestnania len z dôvodu ich veku, bez iných objektívnych dôvodov),
 • dlhodobo nezamestnaní (niektorí zamestnávatelia nedôverujú ľuďom, ktorí boli dlhšie nezamestnaní a domnievajú sa, že dôvodom ich nezamestnanosti sú ich osobné chyby a nedostatky, ktoré sa prejavia aj v novom zamestnaní, čo často nie je pravda);
 • občania, ktorí neboli dlhšie zamestnaní z dôvodu starostlivosti o dieťa alebo inú osobu,
 • zdravotne postihnutí občania,
 • občania, ktorí stratili schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie sú občanmi so zdravotným postihnutím,
 • cudzinci, ktorým bol udelený azyl,
 • občania, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôžu vykonávať pôvodné zamestnanie,
 • občania, ktorí neskončili sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,
 • občania po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,
 • občania po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby a ďalší.

Špecifické problémy majú na trhu práce ženy, na čo reaguje predposledná priorita a téma IS EQUAL.

Na základe IS EQUAL sa aj v Slovenskej republike od roku 2005 začali realizovať projekty spolufinancované Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, zamerané na vyššie uvedené priority a témy.

Prinášame informáciu o jednom z projektov IS EQUAL, zameraných na tému Znižovanie rozdielov medzi príležitosťami a možnosťami žien a mužov na trhu práce a podporovanie pracovnej desegregácie. Názov tohto projektu je „Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra“. Jeho realizácia sa začala v marci 2005 a má sa ukončiť 30. júna 2008.

Projekt realizovali ďalej uvedené partnerské organizácie (členovia rozvojového partnerstva):

 • Centrum pre výskum regiónov, nezisková organizácia v Modre - vedúci partner projektu
 • Mesto Modra
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
 • Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov (SABUŽ), pobočka Modra, občianske združenie
 • TREXIMA Bratislava, spol s r. o.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku.

Ako vidno, v rozvojom partnerstve projektu je zastúpený tak verejný ako aj súkromný sektor. Ide o výskumný a vzdelávací projekt. Rodom (angl. gender) sa tu rozumie sociálne a kultúrne podmienená rola žien a mužov, na rozdiel od termínu pohlavie (sex), ktoré označuje biologickú danosť. Hoci je rovnoprávnosť žien a mužov ustanovená v ústave, v príslušných zákonoch a ďalších právnych predpisoch a z historického hľadiska možno konštatovať istý pokrok v tejto oblasti, v praxi sa rovnoprávnosť žien a mužov plne neuplatňuje.

V čom sú hlavné problémy?

  Európsky rok rovnakých príležitostí - logo
 • V nižšej účasti žien na riadení spoločnosti v porovnaní s účasťou mužov, aj keď z historického hľadiska vidíme istý pokrok a mohli by sme uviesť príklady žien vo významných funkciách.
 • No napríklad podiel počtu žien na celkovom počte poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je v súčasnosti približne 18 %.
 • V terajšej vláde Slovenskej republiky je len jedna žena - ministerka.
 • V kategórii „zákonodárcovia, vedúci a riadiaci pracovníci a pracovníčky“ bolo z celkového počtu osôb v roku 2000 len 30,8 % žien a 30,9 % žien v roku 2007.
  Ženy tvoria v Slovenskej republike o niečo viac ako polovicu obyvateľstva (podiel počtu žien na celkovom počte obyvateľov v SR v rokoch 2001 až 2007 bol o niečo väčší ako 51,4 %) a ich účasť na rozhodovaní o verejných záležitostiach by mala byť tomu primeraná. Z uvedených údajov je zrejmé, že tomu tak nie je.
 • V nižšej priemernej mzde žien ako mužov; v roku 2000 priemerná hrubá mesačná mzda žien v SR predstavovala len 75 % z priemernej hrubej mesačnej mzdy mužov a v roku 2005 klesol tento ukazovateľ až na 71,6 %. V nasledujúcich rokoch sme síce zaznamenali mierne zvýšenie podielu priemernej hrubej mesačnej mzdy žien na priemernej mesačnej mzde mužov v SR, no stále je to menej ako priemer v Európskej únii, kde je podiel priemernej mzdy žien na priemernej mzde mužov viac ako 80 %. Pritom rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je väčší v súkromnom sektore než vo verejnom sektore. Nižší zárobok znamená spravidla aj nižší starobný dôchodok.

Za hlavné príčiny nižšej priemernej mzdy žien než je priemerná mzda mužov považujeme:

 • v odvetviach, kde pracuje oveľa viac žien ako mužov je priemerná mzda nižšia (napríklad školstvo, ľahký priemysel),
 • ženy vykonávajú viac neplatenej práce ako muži (napr. starostlivosť o domácnosť, starostlivosť o deti a ďalšie závislé osoby), viac žien pracuje v kratšom pracovnom čase ako muži,
 • dĺžka odbornej praxe je jedným z kritérií pri určovaní mzdy a pri rovnakom vzdelaní obvykle zamestnanec, ktorý má dlhšiu odbornú prax, dostane vyšší plat a je tiež často uprednostnený pri obsadzovaní vyšších riadiacich funkcií; žena, ktorá bola na materskej dovolenke v rozsahu, ktorý umožňuje zákon, má zvyčajne menej rokov odbornej praxe ako jej rovesník – spolužiak, aj keď skončili školu v rovnakom čase.

Hlavné prínosy projektu

Hlavné prínosy projektu Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra sú:

 • získanie súborov údajov o trhu práce v regióne Pezinok - Modra v členení podľa rodov, vytvorenie a overenie mechanizmov na ich pravidelné časové a priestorové monitorovanie elektronicky a dotazníkovou formou (niektoré údaje uvádzame v prílohe)
 • vytypovanie súboru indikátorov (ukazovateľov) na sledovanie rodovej rovnosti a nerovnosti na trhu práce
 • návrh aplikácie štrukturálnej analýzy na výskum rodovej rovnosti dopytu a ponuky na trhu práce vyplývajúci osobitne z prepojenia ekonomickej mikro a makroanalýzy
 • vypracovanie krátkodobej, strednedobej a dlhodobej prognózy ekonomiky SR s dôrazom na sledovanie vývoja rodových nerovností
 • poukázanie na diskriminačné ponuky zamestnaní zo strany zamestnávateľov
 • návrhy na uplatnenie rovnosti príležitostí žien a mužov v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Modra s využitím výsledkov dotazníkového prieskumu projektu
 • iniciatíva zameraná na to, aby sa rodová rovnosť stala minimálne povinne voliteľným predmetom v magisterskom študijnom programe v odbore sociálna práca a zborník z konferencie realizovanej v rámci projektu bol odporúčaný ako študijná literatúra pre študentov v odbore sociálna práca
 • informálne počítačové vzdelávanie (základné počítačové kurzy s možnosťou individuálneho precvičovania získaných zručností) spojené s poradenstvom pri hľadaní zamestnania.

seniori za počítačmi Počítačové vzdelávanie sa realizovalo v počítačovom klube v priestoroch pobočky občianskeho združenia Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov v Modre a stretlo sa s veľkým záujmom. V roku 2007 sa počítačových kurzov zúčastnilo 135 frekventantiek a frekventantov a dvanásť nezamestnaných z osôb navštevujúcich počítačový klub si našlo zamestnanie.

Nemožno opomenúť prínos spolupráce tohto rozvojového partnerstva s gréckym rozvojovým partnerstvom ARTEMIS, ktorá bola zameraná aj na rovnosť príležitostí žien a mužov v takej špecifickej oblasti, ako sú ozbrojené sily, čo prinieslo nové podnety a inšpirácie pre snahu o uplatňovanie rovnosti príležitostí žien a mužov v iných sektoroch a odboroch a naopak, úsilie o uplatňovanie rovnosti príležitostí žien a mužov v iných sektoroch a odboroch je inšpiratívne pre ozbrojené sily, pri citlivom prístupe a rešpektovaní odlišností.

Výskumná časť projektu prispela k prehĺbeniu poznania a k osvete v problematike rovnosti príležitostí žien a mužov, vzdelávacia časť projektu prispela k zvýšeniu schopnosti zamestnať sa účastníčok a účastníkov vzdelávania a niektorým priamo pomohla nájsť zamestnanie.

Na záver, po informovaní o obsahu projektu, nedá nám neupozorniť na problém, ktorí sme pociťovali nielen my, ale takmer každý z realizátorov projektov IS EQUAL, a to príliš veľká administratívna náročnosť. To vysvetľuje, prečo sme iniciatívu s motivujúcim názvom EQUAL (slovenský význam tohto anglického slova je rovný), začali po niekoľkých mesiacoch pociťovať ako „quail“ (zastrašiť, nahnať strach) a „die Qual“ ( nemecké slovo, ktoré znamená trápenie, súženie). Dobrá správa je, že kompetentní prisľúbili zníženie administratívnej náročnosti projektov financovaných z eurofondov.

Pre čitateľov, ktorí majú záujem o podrobnejšie informácie uvádzame aspoň niektoré zo zistených údajov (čerpané z príspevku od riešiteľov projektu Kadlečík, Ľ., Škodová, M. v literatúre č. 3 a z literatúry č. 4). V rámci projektu člen rozvojového partnerstva projektu Trexima Bratislava, s.r.o. vykonala dotazníkový prieskum u vybraných zamestnávateľov okresu Pezinok, pričom na tvorbe dotazníka sa podieľal aj vedúci partner Centrum pre výskum regiónov v Modre a ďalší partneri. Prieskum bol organizovaný štvrťročne v rokoch 2005 až 2007. Priemerne bolo do prieskumu zapojených viac ak 100 zamestnávateľských organizácií.

Čo ukázal dotazníkový prieskum?

Dotazníkový prieskum okrem iného ukázal, že v okrese Pezinok

 • v štruktúre zamestnaných žien a mužov v organizáciách, v ktorých sa dotazníkový prieskum realizoval, prevažujú technickí, zdravotnícki a pedagogickí zamestnanci
 • pomerne vysoký podiel zamestnancov na určitú dobu predstavujú najmä ženy, a to v rezorte školstva a poľnohospodárstva, čo potvrdili aj iné prieskumy
 • na pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas (do 20 hodín týždenne, čo bol právny stav do 31.8.2007) pracovali tiež viac ženy ako muži
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvárajú zamestnávatelia viac so ženami ako s mužmi
 • v skúmaných organizáciách mali zamestnanci možnosť využívať pružný pracovný čas, avšak nie teleprácu alebo inú formu domáckej práce
 • zamestnávatelia len sporadicky vychádzali v ústrety zamestnancom pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života.

Elektronickým zberom boli získané rodovo členené výsledky o mzdovej úrovni vybraných zamestnávateľských organizácií okresu Pezinok za 4. štvrťrok 2007. Priemerné hodinové zárobky okresu Pezinok za sledované obdobie boli v porovnaní s Bratislavským krajom a celou Slovenskou republikou podstatne nižšie.

Napr. v okrese Pezinok zarábali ženy 102,29 Sk/hod., v Bratislavskom kraji 157,08 Sk/hod. a v SR 114,54 Sk/hod. V okrese Pezinok však bol nižší rozdiel medzi priemernými zárobkami žien a mužov (23,81 Sk) než v Bratislavskom kraji (takmer 50 Sk) a v Slovenskej republike (40 Sk). Inými slovami, priemerný hodinový zárobok žien okresu Pezinok predstavoval z priemerného hodinového zárobku mužov 81,12 %, kým v Bratislavskom kraji 75,89 % a v SR 74,10 % (v 4. štvrťroku 2007).

Údaje na porovnanie s predchádzajúcimi rokmi: V Slovenskej republike predstavoval priemerný hodinový zárobok žien 73,5 % z priemerného hodinového zárobku mužov v 3. štvrťroku 2001, v 3. štvrťroku 2005 to bolo 73,3 %. Pritom rozdiel medzi ženami a mužmi je pri priemerných hodinových mzdách často nižší než pri priemerných mesačných mzdách.

Porovnanie priemerných mesačných miezd za zamestnania, ktoré vykonávajú prevažne ženy (zdravotné sestry, učiteľky) ukázalo na značný nepomer so zamestnaniami, ktoré vykonávajú tradične prevažne muži, aj keď v obidvoch skupinách je určitý podiel opačného pohlavia. Napr. v roku 2007 priemerná mesačná mzda zdravotných sestier predstavovala 67,95 % mzdy vojakov a len 62 % mzdy policajtov.

Viac nájdete v literatúre:

 1. Nemcová, Anna. 2008. Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok - Modra. Modra: Centrum pre výskum regiónov, 2008 (pripravené na tlač).
 2. Realizácia projektov Európskeho sociálneho fondu k otázkam rodovej rovnosti (odkazy pre teóriu a prax). 2008. Zborník príspevkov z konferencie konanej 18. októbra 2007 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Trnava: 2008.
 3. Zborník príspevkov z nadnárodného seminára Rodová rovnosť v kohéznej a trvaloudržateľnej vedomostnej spoločnosti - Dobrá prax a výskum vrátane armády a vojenských akadémií konaného 26.5.2008 v Bratislave. Modra: Centrum pre výskum regiónov, 2008 (pripravené na tlač).
 4. Ženy a muži zamestnaní v regióne Pezinok – Modra. Vybrané analytické výsledky. Bratislava: Trexima, 2007.
 5. Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013. ( www.employment.gov.sk - občan v sociálnej politike, antidiskriminácia)
 6. www.equalslovakia.sk.

Ing. Anna Nemcová, PhD.
Ing. Marta Hrebíčková, PhD.
Mgr. Zdena Skokňová


Celá správa | Počet komentárov: 16 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::