Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Streda  20. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Záložné právo a spotrebiteľské zmluvy po novom

Vydané dňa 14. 02. 2008 (6913 x prečítané), Dokumenty

Bulletin Pro Bono advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský

Bulletin Pro Bono advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský informuje raz mesačne o novinkách v Zbierke zákonov prehľadne a zrozumiteľne. Po registrácii na webstránke ho môžete dostávať mailom alebo stiahnuť si ho zadarmo. V čísle 11 uvádza právne zmeny, ktoré platia od 1. januára 2008...


... Občanov sa priamo dotýka najmä novela Občianskeho zákonníka, ktorá bola vykonaná zákonom č. 568/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Novela Občianskeho zákonníka prináša zmeny v právnej úprave:
 • spotrebiteľských zmlúv,
 • výkonu záložného práva,
 • zriadenia vecného bremena,
 • možnosti súdu znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu a tiež v inštitútoch
 • zabezpečovacieho prevodu práva a zabezpečovacieho postúpenia pohľadávky
Proti úžere: moderačné právo

dražba Novela zavádza nové a presnejšie zadefinovanie základných pojmov dodávateľ a spotrebiteľ, a tiež zavedenie definície spotrebiteľských zmlúv. Taktiež stanovuje, že ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa použijú vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Zakotvuje absolútnu neplatnosť pre odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia.

Pre spotrebiteľské zmluvy sa novo zakotvuje, že ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy pri tom istom rokovaní, alebo sú zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv samostatne. Ak však z povahy takýchto zmlúv alebo stranám známeho účelu takýchto zmlúv pri ich uzavretí zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú od seba vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami.

Doplnené sú podmienky, v zmysle ktorých spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Zákon výslovne stanovuje, že neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. Ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peňažných prostriedkov za neprimeranú odplatu, súd môže odplatu znížiť. Súd pri využití tohto tzv. moderačného práva prihliada najmä na odplaty poskytované bankami pri spotrebných úveroch.

Nový dôvod zániku záložného práva

váhy Novela zakotvuje tiež zákonnú povinnosť pre záložného veriteľa v podobe zaslania oznámenia o začatí výkonu záložného práva príslušnej správe katastra nehnuteľností, ktorá začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností. Dopĺňa sa nový dôvod zániku záložného práva v prípade ukončeného výkonu záložného práva bez ohľadu na rozsah uspokojenia záložného veriteľa, ktorý toto záložné právo vykonal.

Novela rozširuje možnosť zriadenia vecného bremena výrokom súdu o prípad, ak vlastník stavby nie je zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, potom súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.

Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, aj na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.

dražba Detailnejšie sa upravuje inštitút zabezpečenia záväzkov prevodom práva. Splnenie záväzku je možné zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka alebo tretej osoby v prospech. Pri zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva sa dočasne prevádza vlastníctvo k prevádzanej veci podľa všeobecných ustanovení o nadobudnutí vlastníctva zmluvou (§ 133 Občianskeho zákonníka). Ak je prevádzané právo zapísané v katastri nehnuteľností alebo v inom verejnom registri, veriteľ je povinný oznámiť dočasnosť prevodu práva v katastri nehnuteľností alebo v inom verejnom registri. Uspokojením zabezpečenej pohľadávky prechádza právo späť na toho, kto ho previedol. Spätný prevod nastáva priamo zo zákona, nie je preto potrebný žiadny úkon prevodcu a ani osoby, ktorá právo nadobudla, a to za splnenia podmienky, že dlžník svoj zabezpečený dlh splní. Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzatvoriť písomne, inak bude neplatná. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o zabezpečovacom prevode práva patria:

 • vymedzenie zabezpečeného záväzku
 • označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa
 • práva a povinnosti účastníkov zmluvy k prevedenému právu počas trvania zabezpečovacieho
 • prevodu práva
 • jeho ocenenie v peniazoch
 • spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva
 • najnižšie podanie pre prípad dobrovoľnej dražby
 • označenie dlžníka, ak sa prevádza právo inej osoby ako dlžníka

Veriteľ nie je oprávnený prevedené právo previesť ďalej na inú osobu, ani ho inak zaťažiť v prospech inej soby, a to až do zániku zabezpečovacieho prevodu práva. Ak je predmetom zmluvy o zabezpečovacom prevode práva nehnuteľnosť, správa katastra túto skutočnosť vyznačí v katastri nehnuteľností. Ak zabezpečovací prevod práva spočíva v prevode vlastníckeho práva k veci a veriteľ je jej držiteľom, je povinný prevedenú vec chrániť pred poškodením, stratou a zničením. Ak je držiteľom veci dlžník, platí táto povinnosť pre neho obdobne. Dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, sú neplatné.

listina Ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, je veriteľ oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbe. Začatie výkonu zabezpečovacieho prevodu práva je veriteľ povinný písomne oznámiť osobe, ktorá zabezpečenie poskytla a dlžníkovi aspoň 30 dní vopred. Zánikom zabezpečovaného záväzku právo prechádza späť na osobu, ktorá zabezpečenie poskytla. Veriteľ je bez zbytočného odkladu povinný vec v jeho držbe vydať, a ak niet odlišnej dohody, spolu s tým, čo k nej pribudlo. Veriteľ má však právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva. Nová úprava postúpenia pohľadávky určuje poradie započítania čiastočného plnenia peňažného dlhu v prvom rade na istinu a až potom na úroky, ak dlžník neurčí inak.

INFOZDROJ (kompletné informácie): www.ulclegal.com/sk/probono/Aktualne-zmeny-v-Obcianskom-zakonniku.


Celá správa | Počet komentárov: 19 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::