Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Pondelok  18. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Novela zákona o dobrovoľných dražbách

Vydané dňa 11. 02. 2008 (11061 x prečítané), Dokumenty

Bulletin Pro Bono advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský

S účinnosťou od 1. januára 2008 je platná novela zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Podľa novely nemožno dražiť predmet dražby, s ktorým ...


... navrhovateľ dražby alebo dražobník na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej správy nemôže nakladať.

Nová úprava zakotvila aj dva prípady, v ktorých neplatnosť dražby nie je možné vysloviť. Dražba nemôže byť neplatná z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste. Ani v prípade, ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Dlžníci sú z dražby jednoznačne vylúčení

dražba Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka a nikto nemôže dražiť v ich mene. Novela spresňuje, že navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo (ďalej v texte len „záložný veriteľ"), alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona (napríklad podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, či zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Novela ďalej dražobníkovi ukladá povinnosť umožniť nazretie do písomností súvisiacich s dražbou navrhovateľovi dražby, vlastníkovi predmetu dražby, dlžníkovi a účastníkovi dražby, výnimkou je údaj o znížení najnižšieho podania, a to v štádiu pred vykonaním dražby alebo opakovanej dražby.

dražba Pre prípad, že predmetom dražby bude vec nadobudnutá prevodom na zabezpečenie pohľadávky novela určuje právny režim dopadajúci na navrhovateľa dražby, na ktorého sa primerane vzťahujú ustanovenia o záložnom veriteľovi, a na osobu, ktorá previedla právo na zabezpečenie pohľadávky – ako o vlastníkovi veci. Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, dražobník je povinný najmenej 15 dní pred konaním dražby zverejniť oznámenie o dražbe alebo oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej tabuli obce, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. Novela zavádza v rovnakej lehote povinné zverejnenie aj v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, na ktorej území sa predmet dražby nachádza, obsahujúce základné údaje o čase, mieste, predmete a najnižšom podaní dražby alebo opakovanej dražby, pričom explicitne sa zakotvuje povinnosť obce bezodkladne a bezodplatne takéto oznámenie zverejniť. Dražobníkovi sa taktiež stanovuje povinnosť umiestniť na viditeľnom mieste výraznejšie označenie draženej veci, ktorého obrazový vzor obsahuje príloha novely zákona. Pre dražobníkov novela zakotvila rovnaký mechanizmus zverejňovania údajov, ktoré je v prípade dražieb povinný podľa platnej právnej úpravy zverejniť v Obchodnom vestníku súdny exekútor a správca konkurznej podstaty. Oznámenie o dražbe musí po novom obsahovať aj označenie navrhovateľa dražby. Okruh adresátov, ktorým má dražobník zaslať oznámenie o dražbe sa rozšíril aj o dlžníka a vlastníka predmetu dražby, ktorý nie je dlžníkom.

rodinný dom - foto Novela upúšťa od povinného uvádzania všetkých spoluvlastníkov spoločných častí, zariadení a pozemku pri bytovom dome v zmluve o vykonaní dražby. Pre doručenie oznámenia o dražbe stačí vyvesenie oznámenia o dražbe na obvyklom mieste v spoločných priestoroch bytového domu. Ak notárovi uvedenému v oznámení o dražbe bráni prekážka v účasti na dražbe, je v zmysle novely možné tento údaj v oznámení o dražbe zmeniť aj dodatočne. V úprave doručovania novela uprednostňuje doručovanie poštou.

Novela posilňuje ochranu vlastníka draženej veci stanovením limitu najnižšieho podania, určením hornej hranice pri odmene dražobníka (dražobnej spoločnosti), ale aj rozšírením dôvodov na upustenie od dražby a odbúraním formalizmu pri uplatňovaní práv na súde. Ak vlastník draženej veci zloží sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby, teda v rozsahu, akom je povinný ich znášať, má možnosť takto dosiahnuť upustenie od dražby. Ak vydražiteľ zmaril dražbu, alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Novela explicitne stanovuje, že ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. Spresnila a doplnila sa aj úprava týkajúca sa odovzdania výťažku dražby. Nová je úprava vecnej legitimácie v súdnom konaní o neplatnosť dražby.

Nové kontrolné mechanizmy

platba - foto V tretej časti zákona o dobrovoľných dražbách novela doplnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa činnosti dražobníkov o inštitút správnych deliktov pre oblasť dražieb, ktoré v zákone absentovali. Výkon kontroly nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb bude uskutočňovať Ministerstvo spravodlivosti SR. Sankčné opatrenia zahŕňajú možnosť uložiť pokutu a možnosť odňať živnostenské oprávnenie. Sankcie sú usporiadané podľa miery intenzity a závažnosti porušenia vymedzenej zákonnej povinnosti, pokuty sú určené pevnými sumami. Konanie o uloženie pokuty podlieha režimu správneho poriadku.

S vyššie spomínanými zmenami v zákone o dobrovoľných dražbách úzko súvisia novelizácie Exekučného poriadku, kompetenčného a katastrálneho zákona vykonané touto novelou s účinnosťou od 1. januára 2008. Exekučný poriadok umožňuje súdnymi exekútormi doručovať aj iné než súdne písomnosti, a to nielen v procese dobrovoľných dražieb, ale aj vtedy, ak to ustanovia osobitné predpisy. Vzhľadom na novo zakotvenú kontrolu nad procesom dobrovoľných dražieb vykonávanú zo strany MS SR sa v tomto zmysle novelizuje aj kompetenčný zákon.

Katastrálny zákon sa dopĺňa o ustanovenie, v zmysle ktorého pri dobrovoľnej dražbe, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, vyznačí správa katastra údaj o dražbe a o začatí súdneho konania o určenie neplatnosti takejto dražby.

Slovník dražobníka

  dražba
 • Dražba – verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckych alebo iných práv k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá pri stanovených podmienkach urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastníctvo alebo iné právo k predmetu dražby, alebo tiež verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo vykonané ani najnižšie podanie.
 • Dražobná zábezpeka - zaistenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v stanovenej výške a forme.
 • Dražobník - osoba, ktorá organizuje dražbu a má k tomu príslušné živnostenské oprávnenie; ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo majetok štátu, môže byť dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy.
 • Licitátor - fyzická osoba oprávnená konať úkony pri dražbe menom a na účet dražobníka.
 • Minimálne prihodenie – čiastka stanovená dražobníkom, o ktorú účastník minimálne zvyšuje.
 • Náklady dražby - odmena dražobníka a účelne vynaložené náklady dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby; medzi náklady účelne vynaložené dražobníkom patria aj primerané náklady na zabezpečenie informovanosti o dražbe, vrátane informácií v tlači, a náklady na uverejnenie dražobnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým, ako aj náklady vynaložené dražobníkom na zvýšenie jeho poistného za poistení zodpovednosti za škodu, pokiaľ s ohľadom na hodnotu draženej veci bolo potrebné dohodnúť zvýšenie poistného dražobníka o viac ako 10 % pôvodného poistného.
 • Navrhovateľ - osoba, ktorá za podmienok stanovených zákonom navrhuje vykonanie dražby.
 • Najnižšie podanie – finančná čiastka, od ktorej sa začína dražiť.
 • Notársky centrálny register dražieb - miesto, kde sú vo verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) uverejnené informácie určené zákonom alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb.
 • Opakovaná dražba – ďalšia dražba rovnakého predmetu, ktorý nebol vydražený v riadnej dražbe.
 • Oceňovanie - činnosť, keď je určitému predmetu, súboru predmetov alebo práv a pod., priraďovaná určitá peňažná hodnota.
 • Otvorenie dražby – vyvolanie licitátora o predmete dražby
 • Oznámenie o dražbe – dokument, ktorým dražobník vyhlási konanie dražby a do ktorej sa uvedú všetky zákonom stanovené skutočnosti.
 • Podanie - ponuka účastníka dražby vykonaná v priebehu dražby vo výške aspoň stanoveného najnižšieho podania; ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už vykonané najmenej o stanovené minimálne prihodenie; v prípade, že boli rozdané čísla, musí byť ponuka vykonaná ústne a zdvihnutím čísla; podanie je perfektné až ústnou ponukou.
 • Príklep - úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, pri ktorom dochádza za stanovených podmienok k prechodu vlastníckeho či iného práva k predmetu dražby.
 • Spoločná dražba – dražba hnuteľných vecí, u ktorých najnižšie podanie ani pri jednom predmete nepresiahne 500.000,- Sk; vyhotovuje sa jedna dražobná vyhláška.
 • Účastník dražby - osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila za účelom konať podania a spĺňa podmienky stanovené zákonom.
 • Vydražiteľ – účastník dražby, ktorému bol udelený príklep.
 • Výťažok dražby - cena dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo.
 • Vyvolanie - prehlásenie licitátora o predmete dražby a výzva účastníkom dražby na podávanie ponúk.
 • Začiatok dražby - vyvolanie, ak nie je ďalej stanovené inak.
 • Záložné právo – slúži na zaistenie pohľadávky pre prípad, že dlh, ktorý jej zodpovedá, nebude včas splnený s tým, že v tomto prípade sa môže dosiahnuť uspokojenie z výťažku speňaženia zálohu.
 • Zmarenie dražby – neuhradenie ceny vydražiteľom v stanovenej lehote.

paragrafy Infozdroj: http://www.drazobna.sk/slovnik.php.

Ďalšie informácie: http://www.kabac.sk/eu_judr/otazky.html, Notársky centrálny register dražieb www.notar.sk.


Celá správa | Počet komentárov: 30 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::