Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Piatok  6. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Charta práv starších občanov

Vydané dňa 23. 08. 2006 (6615 x prečítané), Dokumenty

Charta práv starších občanov

Chartu práv a slobôd starších občanov, ktorí potrebujú starostlivosť a pomoc inej osoby, vypracovala francúzska Národná nadácia pre gerontológiu v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Francie v roku 1966.

Staroba je obdobím života, v ktorom by mal pokračovať ...


rozvoj ľudskej osobnosti. Väčšinou sú ľudia vyššieho veku samostatní a zachovávajú si dobrú psychickú kondíciu až do posledných dní svojho života. Závislosť na starostlivosti inej osoby prichádza z dôvodu onemocnení, ktoré môže byť ako psychické, tak somatické (telesné). Ale i v situácii závislosti na starostlivosti inej osoby je potrebné, aby starším občanom nielen náležali všetky práva a slobody, ale aby mali možnosť ich tiež využívať tak, ako iní občania. Mali by zostať v pôvodnom prostredí, v kontakte s ostatnými generáciami.

Účelom tejto výsadnej listiny je pripomenutie a uznanie dôstojnosti, ktorú majú požívať starší občania so zníženou sebestačnosťou, pripomenutie a uznanie ich práv.

Článok I - sloboda voľby

Každý občan so zníženou sebestačnosťou má právo vybrať si sám spôsob svojho života. Musí používať autonómiu podľa svojich fyzických a psychických možností, a to i za cenu určitého rizika. Je však treba, aby bol o tomto riziku informovaný a prispôsobil mu prostredie, v ktorom žije. Rodina a ošetrovatelia by mali jeho voľbu rešpektovať.

Článok II - domácnosť a prostredie

Prostredie, v ktorom žije starší občan so zníženou sebestačnosťou (či je to už jeho domácnosť, či iné zariadenie), by malo rešpektovať jeho voľbu a byť prispôsobené jeho potrebám. Je treba, aby títo ľudia mohli čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí. Tomu by tiež malo zodpovedať usporiadanie, zariadenie a vybavenie ich domácnosti. Možnosť zotrvania doma môže mať svoje medze, a preto je treba, aby sa títo ľudia mohli rozhodnúť pre alternatívne riešenie, ktorým býva najčastejšie pobyt v inštitúcii. Častou príčinou, prečo je treba voliť pobyt v inštitúcii je duševné onemocnenie (najčastejšie demencia). V tomto prípade je treba, aby pacient i jeho rodina volili vždy podľa potrieb pacienta. Cieľom je zaibezpečiť duševnú i psychickú pohodu a kvalitný život. Preto by zariadenia mali byť koncipované tak, aby zodpovedali potrebám súkromného života. Zariadenie by malo byť prístupné, bezpečné a umožňovať dobrú orientáciu.

Článok III - sociálny život s handicapom

Všetci ľudia, ktorí sú v dôsledku svojho onemocnenia závislí na pomoci a starostlivosti druhých osôb, by mali mať garantovanú slobodu voľne komunikovať, neobmedzene sa pohybovať a podieľať sa na spoločenskom živote. Urbanisti by pri plánovaní miest mali vziať dhľad na starnutie populácie. Verejná doprava a priestranstvo by mali byť prispôsobené zmeneným potrebám zdravotne postihnutých. Všetci starší občania by mali byť jasným, zrozumiteľným a presným spôsobom informovaní o svojich sociálnych právach a o legislatívnych zmenách, ktoré sú pre nich dôležité.

Článok IV - prítomnosť a úloha blízkych a príbuzných

Pre občanov so zníženou sebestačnosťou je zásadne potrebné, aby si mohli zachovať a udržovať doterajšie priateľské a príbuzenské vzťahy. Je treba spoločensky rešpektovať úlohu starajúcich sa rodín, ktoré by mali byť najmä psychologicky podporované. Tiež inštitúcie by mali dbať na spoluprácu s rodinami pacientov, ktorá je dôležitá pre zlepšenie kvality ich života. V prípade, že nemá blízku rodinu, je treba, aby jej úlohu prevzali profesionáli alebo dobrovoľníci. Je treba, aby si títo ľudia tiež mohli zvoliť a prežívať svoje intímne vzťahy.

Článok V – majetok

Všetky staršie osoby s obmedzenou sebestačnosťou majú nezpochybniteľné právo si zachovať movitý i nemovitý majetok. S týmto majetkom môžu sami disponovať, okrem prípadov, kedy je súdom rozhodnuté inak. Ak títo ľudia nie sú schopní niesť náklady svojho handicapu, je treba im pomôcť.

Článok VI - aktívny život

Je treba umožniť všetkým starším občanom, ktorí sú závislí na pomoci a starostlivosti inej osoby, aby si čo najdlhšie zachovali svoje doterajšie aktivity. Potreba vyjadriť sa a kreatívne uplatniť trvá i v situácii ťažkého zdravotného i duševného postihnutia. Je treba vytvoriť strediská, ktoré sa tejto problematike budú venovať. Aktivity by nemali byť stereotypom, ale mali by rešpektovať priania starších občanov. Pri koncipovaní aktivít je treba sa vyvarovať degradujúcich prvkom.

Článok VII

Každý starší človek so zníženou sebestačnosťou musí mať možnosť podieľať sa na náboženských či filozofických aktivitách podľa svojej vlastnej vôle a voľby. Každé zariadenie by malo túto potrebu rešpektovať a umožniť ju priestorovo i prístupom zástupcov rôznych cirkví a vyznaní.

Článok VIII

Staroba je fyziologickým - normálnym stavom. Nesebestačnosť je vždy dôsledkom telesnej či psychickej choroby. Niektorým z týchto chorobných stavov je možné predísť. Preto je dôležité presadzovať také medicínske postupy, ktoré povedú k prevencii nesebestačnosti. Spôsoby, akými možno týmto stavom predísť, by mali byť predmetom informácií určených širokej verejnosti, najmä občanom vyššieho veku.

Článok IX

Každý človek so zhoršenou sebestačnosťou by mal mať prístup k takým službám, ktoré potrebuje a sú mu užitočné. V žiadnom prípade by sa nemal stať len pasívnym príjemcom služieb, a to ani v inštitúcii, ani doma. Prístup k službám by sa mal riadiť individuálnymi potrebami nemocného. Nesmie dochádzať k vekovej diskriminácii. Služby zahrnujú všetky lekárske a iné odborné zdravotnícke činnosti, mali by sa prispôsobovať potrebám starších ľudí, nie naopak.

Cieľom je zlepšene kvality života nemocného a zmiernenie obťažujúcich príznakov, napr. bolesti, zlepšenie alebo udržanie dobrého duševného stavu, vrátenie nádeje. Inštitúcie obecne (i nemocnice) by mali byť personálne, vecne i architektonicky vybavené pre prijatie starších občanov, a to i tých, ktorí sú nemocní duševne. Musia byť zrušené všetky administratívne opatrenia, ktoré vedú ku zbytočnému čakaniu na príslušnú službu - a sú vlastne jednou z foriem zlého zaobchádzania so starými ľuďmi.

Článok X

Všetci, ktorí pracujú so staršími pacientami by mali získať vzdelanie v gerontológii zodpovedajúce ich profesii. Vzdelanie musí byť úvodné a kontinuálne, malo by sa zaoberať zvláštnosťami onemocnenia a potrebami pacientov vyššieho veku. Všetci profesionáli by mali mať možnosť analyzovať svoje postoje a praktické prístupy v spolupráci s psychológom.

Článok XI - úcta ku koncu života

Nemocnému v terminálnom štádiu onemocnenia i jeho rodine by mala byť poskytnutá starostlivosť, pomoc a podpora. Je samozrejmé, že nemožno spájať stavy závažné a stavy neodvrátiteľné smerujúce k smrti. Odmietnutie terapie, kto má nádej na vyliečenie je rovnakým omylom, ako obťažujúce a nadbytočné liečenie toho, kto sa nachádza v terminálnom štádiu nevyliečiteľného onemocnenia. Ako náhle sa blíži neodvrátiteľne smrť, je treba nemocného obklopiť starostlivosťou a pozornosťou primeranou jeho stavu. Znamená to citlivé sprevádzanie, zmierňovanie všetkých nepríjemných psychických i fyzických príznakov, ktoré stav doprevádzajú. Umierajúci by mali svoj život končiť čo najprirodzenejším spôsobom, obklopení blízkymi, s rešpektom k viere a želaniam umierajúcich. Ošetrujúci by mali vedieť doprevádzať pacienta, ale i jeho rodinu obdobím pred i po smrti.

Článok XII - výskum: priorita a povinnosť

Prioritou by mal byť multidisciplinárny výskum o starnutí a o všetkých aspektoch a súvislostiach sebestačnosti. Len výskum umožní lepšiu znalosť porúch a chorôb, ktoré sa viažu k starnutiu a tým tiež k ich lepšej prevencii. Výskum by mal zahrňovať okrem disciplín biomedicínskych tiež humanitné a ekonomické aspekty. Rozvoj takéhoto výskumu by mal viesť ku zlepšeniu kvality života osôb so zhoršenou sebestačnosťou, ku zmierneniu ich utrpení. Tiež by mal priniesť ekonomický efekt.

Článok XIII - uplatnenie práva a právna ochrana osôb s obmedzenou sebestačnosťou

Každý človek s obmedzenou sebestačnosťou musí využívať ochranu svojich práv a svojej osobnosti.

Článok XIV - informácie, najlepší prostriedok boja proti vylúčeniu

Verejnosť by mala byť efektívne informovaná o problémoch, s ktorými sa stretávajú ľudia s obmedzenou sebestačnosťou. Tieto informácie by sa mali šíriť čo najviac. Neznalosť a nevedomosť vedú príliš často k sociálnemu vylúčeniu ľudí, ktorí by sa vďaka svojim zachovaným schopnostiam mohli a priali podieľať sa na spoločenskom živote. K vylúčeniu (exklúzii) môže viesť jednak nerešpektovanie oprávnených potrieb pacientov, ale i nadbytočná infantilizujúca a invalidizujúca starostlivosť. Často nie sú možnosti ani typy služieb známe, a to dokonca ani profesionálom. Pomenovať reálnu situáciu, poukázať na tento problém v celej zložitosti a zoznámiť s ním verejnosť je významný krok k prevencii sociálneho vylúčenia starších ľudí s obmedzenou sebestačnosťou.

Pokiaľ naša spoločnosť a všetci jej členovia budú rešpektovať, že starší ľudia s obmedzenou sebestačnosťou majú absolútne rovnaké práva a rovnakú dôstojnosť ľudského života ako ostatní dospelí členovia spoločnosti, naplní sa poslanie tejto charty.

Prečítajte si aj iné dokumenty o právach seniorov...

Zdroj: http://www.seniori.org//DesktopDefault.aspx?tabid=50.

Celá správa | Počet komentárov: 6 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::