Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Nedeľa  8. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Udržanie a rast kvalifikácie starších ľudí sa obchádza

Vydané dňa 28. 04. 2006 (3572 x prečítané), Celoživotné vzdelávanie

Docent Bednárik - vedúci projektov na SŠPR

Mnohí muži i ženy v preddôchodkovom veku sa museli (často pod tlakom) vzdať zamestnania a teraz pociťujú hrozbu vylúčenia zo spoločnosti, teda sociálnej exklúzie. Keďže sa táto skupina „mladých starých ľudí“ bude neustále zväčšovať, je potrebné hľadať a nachádzať zodpovedajúce koncepcie vzdelávania, ktoré by mohli preventívne pôsobiť proti hroziacej izolácii...


Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. o vzdelávaní občanov v preddôchodkovom veku

Udržanie a rast kvalifikácie starších ľudí sa obchádza

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru v Bruseli v rámci programu Sokrates-Grundtvig poverilo Katolícke centrum pre vzdelávanie dospelých v Sársku (KEB-Saar) vedením projektu Vzdelávanie dospelých vo fáze prechodu z profesného života do dôchodku – zapojenie sa a zodpovednosť. Projekt sa realizoval od marca 2005 do februára 2006 spolu s partnermi z iných troch krajín EÚ.

V nemeckom Merzigu sa v novembri 2005 uskutočnilo spoločné sympózium odborníkov, ktorí prediskutovali spomínanú problematiku. V spoločnej päťčlennej riadiacej skupine, ktorá mala slúžiť na vybudovanie následných sieťových štruktúr a zostaviť dokumentáciu projektu, bol aj Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., vedúci projektov na Stredisku pre štúdium práce a rodiny v Bratislave. Požiadali sme ho, aby nám priblížil tento projekt a problematiku, ktorá sa jeho prostredníctvom riešila.

Na sympóziu bolo prezentovaných niekoľko dobrých projektov s modelovým charakterom pre ďalšie vzdelávanie a spoločenské uplatnenie osôb v preddôchodkovom či nižšom dôchodkovom veku. Mohli by ste nám tieto štyri projekty v krátkosti predstaviť?

Prvým dobrým projektom je program LIFE rakúskeho oceliarskeho koncernu VOEST Alpine slúžiaci na vytvorenie príťažlivého pracovného prostredia pre všetky generácie a príslušníkov oboch pohlaví. Je dobrým príkladom využitia možností podniku či firmy pri podpore zamestnancov v riadení ich osobného a pracovného života. Opatrenia sa sústreďujú na nové modely pracovného času, vytvorenie pracoviska vhodného pre každú etapu života, dobrú integráciu a zapojenie nových zamestnancov a ďalšie opatrenia, atď. Je to vlastne taký komplexný sociálny program podniku. Oproti programom v našich podnikoch je to komplexnejšie a viac zamerané na udržanie si zamestnancov.

Dobré referencie sú aj o projekte Senior Expert Service...

Nemecký Senior Expert Service je obrovská celosvetovo pôsobiaca organizácia, ktorá má v databázach niekoľko tisíc seniorov – expertov. Má za cieľ využívanie ľudí, ktorí odišli do dôchodku na ďalšie expertné služby a posiela ich do Číny, Južnej Ameriky, ale aj do Bulharska, či Rumunska. Seniori pracujú bezplatne, no hradené majú cestovné náklady, ubytovanie a diéty. Pomáhajú pri riešení prevádzkových problémov v technickej a obchodnej oblasti najmä v malých a stredných podnikoch. Pre Slovensko by bolo zaujímavé napojiť sa na túto sieť a špecificky sa vyčleniť. Do spolupráce by sa mala pritiahnuť celá krajina a nielen jednotliví seniori do databázy.

Ako hodnotíte tretí dobrý projekt, známy pod skratkou ZWAR?

ZWAR (Medzi prácou a dôchodkom) je neziskové podporné združenie sieťovo prepojených svojpomocných iniciatív pre ľudí nad 50 rokov, ktorí spolu realizujú sebou stanovené projekty. Nemecko je známe tým, že ľudia pracujú na rôznych úrovniach aj pri vytváraní projektu, takže tiež financovanie má viaceré zdroje. Popri súkromných si zoženú aj miestne, regionálne, republikové a federálne zdroje. Snažia sa využiť všetky možnosti. Zapájajú sa do toho miestne úrady, cirkvi, odbory a pod.. Ide tu o podporu angažovanosti starších občanov. U nás sa robí všetko po separátnej línii – obec, samospráva, cirkev, neziskové organizácie. Spolupráca a prepojenie tu chýba., nemôžu sa spájať skúsenosti, organizačné väzby.

Napokon tu je posledný zo štyroch dobrých projektov – SelbA (Samostatne v staršom veku)...

To je program jednoročného školenia pre ľudí starších ako 55 rokov pozostávajúci z troch zložiek. Prvou je cvičenie pamäti s koncentrácie, druhou psychomotorické školenie (dýchanie, gymnastika, tanec a hry) a treťou školenie pre kvalifikáciu a spôsobilosť (bývanie v staršom veku, systém sociálnej siete, pohotovostná služba...). Spojenie tela, ducha a mysle má na pamäti autonómiu starších ľudí v ich prostredí. Ide tu o vyškolenie budúcich školiteľov, ktorí zase školia ďalších. Zhromažďujú sa skupiny nadšencov, nájdu si priestory a uplatňujú túto metodiku prospievajúci im aj ďalším ľuďom.

U nás zatiaľ tieto spôsoby aktivizovania seniorov nie sú veľmi rozšírené. Viac sa u nás ujali skôr niektoré inštitucionálne formy vzdelávania ľudí staršieho veku. V čom vidíte prínos a slabiny súčasného vzdelávania dospelých, najmä prostredníctvom Univerzít tretieho veku?

Vzdelávanie dospelých je v značnej časti koncipované ako možnosť dobre využiť voľný čas a len sekundárne je tu obsiahnutá možnosť využiť nadobudnuté skúsenosti v rámci tohto vzdelávania aj na trhu práce. Čiastočne to zapríčiňuje aj financovanie, kde je spoluúčasť poslucháča nízka (objektívne starší ľudia - ak je cena vzdelania vysoká, rezignujú na zvyšovanie kvalifikácie, keď nemajú záruky uplatnenia sa na trhu práce - aj v dôsledku vysokej miery nezamestnanosti). Na druhej strane verejné zdroje si vyžadujú, aby sa efekt vzdelávania prejavil nielen na strane indivídua, ale aby aj spoločnosť z toho mala úžitok.

Ako možno zapojiť firmy a podnikateľov do tejto aktivačnej činnosti pre exklúziou ohrozené skupiny obyvateľstva?

V súčasnosti Slovensko nasadá do vlaku rozvoja znalostnej ekonomiky. Veľké zdroje (aj z fondov EÚ) by mali ísť do vzdelávania - teda aj na zlepšovanie znalostí a kvalifikácie starších ľudí, na ich prispôsobovanie sa zmenenej práci, technologizácii výroby, rozvoja komunikácie, globalizačným trendom, atď. Aj náš slovenský štátny rozpočet by na to mal viac pamätať a napríklad úrady práce, sociálnych vecí a rodiny by mali dávať viac peňazí nielen na vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie, ale aj záujemcov o zamestnanie (teda tých, ktorí síce sú zamestnaní, ale pre udržanie práce si potrebujú zvýšiť kvalifikáciu). Takisto sociálnu politiku podnikov treba viac orientovať nielen na mzdy, ale aj na vzdelávanie, a osobitne spomínaných skupín obyvateľstva.

Aký je postoj štátnych orgánov (vlády, samospráv), čo v danej oblasti robia a čo by mohli a mali robiť?

Zatiaľ sa konštatuje, že sa bude podporovať trend zvyšovania miery zamestnanosti starších ľudí, avšak otázky udržania a rastu kvalifikácie týchto ľudí sa skôr obchádzajú. Spolieha sa skôr na záujem pracovníka individuálne si zaplatiť vzdelávanie, bez ohľadu na to, kedy skončil školu. Rozhodne treba rozpracovať námety podporovaného vzdelávania starších ľudí. Zišlo by sa aj viaczdrojové financovanie - na zabezpečenie vzdelávania by sa mali využiť štátne, regionálne aj miestne zdroje a tiež príspevky od frekventantov. To treba najprv dohodnúť a následne prakticky uskutočniť.

Tibor Mrocek

Celá správa | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::