Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Nové akvizície v zbierkach GMB – pozvanie na výstavu

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Kultúra a umenie, Zdroj: Galéria mesta Bratislavy, Vydané dňa: 13. 02. 2015

Výstava Nové akvizície v kontexte zbierok GMB

Galéria mesta Bratislavy I so sídlom v Mirbachovom paláci (Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava( pozýva na výstavu : 167 250 EUR – 90 diel - Nové akvizície v kontexte zbierok GMB. Otvorené je denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00 h. Výstava potrvá do 17. 5. 2015.


Akvizícia diel v rokoch 2011 – 2014 obsahuje 90 položiek. GMB získala umelecké diela prostredníctvom nákupu alebo daru, pričom využila rôzne možnosti budovania zbierkových fondov vrátane ašpirácií na dotácie MK SR (Ministerstvo kultúry SR). Finančná protihodnota umeleckých diel bola stanovená na 167 250 eur. Duchovná alebo historická hodnota umeleckých diel je však nevyjadriteľná, keďže jednotlivé diela sú ojedinelé a ako artefakty umeleckého a kultúrneho dedičstva našej krajiny, regiónu alebo mesta nenahraditeľné.

Akvizície v kontexte zbierok GMB

Výstava prezentuje väčšinu nadobudnutých umeleckých diel jednotlivo alebo v kontexte s inými dielami zo zbierok GMB. Ide o súvislosti, ktoré môžu byť na prvý pohľad skryté. Jednotlivé diela dopĺňajú už existujúce kolekcie a ich zmysel sa vynára na povrch až ich umiestnením do kontextu. Kurátori jednotlivých zbierok poukazujú na možné interpretačné roviny týchto diel, na nečakané spojenia a ojedinelé väzby s ďalšími dielami s dôrazom na fond GMB. Môže to byť historická udalosť (napr. požiar), náhoda (napr. doplnenie série), kontinuita (súvislosť tvorby istého autora) alebo dobové korelácie diela na základe rôznych faktorov atď.

Z histórie budovania zbierok

Výstava v GMB v Mirbachovom paláci 188 135

S históriou zbierok úzko súvisí fenomén súkromného zberateľstva, ktoré má aj v Bratislave dlhú tradíciu. Bez týchto aktivít jednotlivcov, či celých rodín by nevznikol fond, ktorý dnes obsahuje viac ako 34 000 zbierkových predmetov.

K jedným z najznámejších zberateľov patril uhorský miestodržiteľ knieža Albert Sasko-Tešínsky, ktorý spolu s manželkou – rakúskou arcikňažnou Máriou Kristínou vlastnili rozsiahlu umeleckú zbierku. Od roku 1774 sa začal knieža programovo orientovať na výstavbu grafickej zbierky, ktorá mala obsahovať encyklopedický prehľad vývoja výtvarného umenia od obdobia ranej renesancie. Prvú niekoľkotisícovú kolekciu grafík prevzal miestodržiteľský pár vo svojej vtedajšej rezidencii na bratislavskom hrade 4. júla 1776, týmto dátumom sa oficiálne označuje jej založenie. V čase Albertovej smrti obsahovala 14.000 kresieb a 200.000 grafických listov a dnes tvorí základ viedenského umeleckého múzea Albertina. V Prešporku boli v 18. a 19. storočí známi viaceré šľachtické rodiny s podobnými zberateľskými ambíciami – napr. Pálffyovci, Törökovci, či Nyáriovci. Z predstaviteľov cirkevného života to bol napr. biskup Ferdinand Knauz, prepošt Jozef Karol Danko, z meštianskych zbierok boli známe kolekcie Eneu Graziosa Lanfranconiho, či rodiny Scherz de Vaszója. Viaceré výtvarné diela z týchto zbierok sa dostali neskôr kúpou alebo darom do Mestského múzea. V roku 1883 sochár Viktor Tilgner daroval rodnému mestu kolekciu svojich diel, ktorá sa stala bezprostredným podnetom na vznik výtvarnej galérie v rámci Mestského múzea. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia začalo múzeum kupovať výtvarné diela priamo od umelcov združených v Bratislavskom umeleckom spolku (Pressburger Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület). Novovzniknutá Mestská galéria, dnes Galéria mesta Bratislavy, v akvizičnej činnosti ďalej systematicky pokračuje. Viac na: www.gmb.bratislava.sk.