Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Anka Nemcová - naša nezabudnuteľná priateľka v spomienkach blízkej kolegyne

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Predstavujeme, Zdroj: senior.sk, Vydané dňa: 19. 11. 2014

Ing. Anna Nemcová, PhD. Ing. Anna Nemcová, PhD., ekonómka, vedecko-výskumná pracovníčka v oblasti sociálnych vecí, práce, rodovej rovnosti, životného prostredia, ekonomicko-matematického modelovania, publicistka, zakladateľka a riaditeľka Centra pre výskum regiónov, n. o., v Modre, spoluzakladateľka a aktívna členka občianskeho združenia regióny.sk so sídlom v Bratislave.
(19. 11. 1949 v Bratislave - 3. 11. 2013 v Bratislave)

Ing. Annu Nemcovú, PhD. vnímam predovšetkým ako múdru a čestnú ženu.
Prvýkrát sme sa dali do reči v Klube ekonómov pri Ekonomickej univerzite v Bratislave na jar v roku 1995. Obidve sme tam prišli s cieľom získať nové poznatky a diskutovať o nich s kolegami. Záujem o nové poznatky, výmenu názorov a sústavné štúdium - to bolo pre Anku charakteristické.


V tom čase sme pracovali v jednom rezorte: Anka Nemcová na Výskumnom ústave práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ja na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, na odbore politiky zamestnanosti. Zúčastnila som sa na oponentúre Ankiných výskumných prác a vždy som tam našla upozornenie na nové poznatky v oblasti ekonómie a sociálnych vied. Viedli sme dlhé, dnes viem, že užitočné diskusie. Je mi veľmi ľúto, že v nich nemôžeme pokračovať.

Prioritným záujmom Anky bola veda. Zaoberala sa najmä vzťahom ekonómie a sociálnych vecí, problematikou neplatenej práce (hlavne v domácnosti), problematikou rodovej rovnosti, ochranou životného prostredia s dôrazom na využitie ekonomicko-matematického modelovania. Jej myseľ bola prioritne zaujatá výskumami a štúdiom, no popritom dokázala zorganizovať aj konferencie, semináre, kolektívne študijné cesty. Bola mimoriadne pracovitá.
Ako to už býva, Ankine myšlienky a návrhy sa nie vždy stretli s pochopením. Mala špecifický spôsob vyjadrovania v skratke. Mala som dojem, že niekedy odbieha od danej témy k iným témam, no ona videla hlbšie súvislosti medzi rôznymi témami. Zhodli sme sa s viacerými spolupracovníkmi, že Anka videla aj tie súvislosti, ktoré iní nevideli.

V roku 2001 ma Anka pozvala do občianskeho združenia regióny.sk, ktoré zakladali spolu s novinárkou Mgr. Zdenkou Skokňovou so zámerom reagovať na výzvy programov Európskej únie na predkladanie projektov na odstránenie rozdielov medzi regiónmi.
Prvý projekt, ktorý sme spoločne realizovali v tomto občianskom združení v rokoch 2001 - 2002 bola Prevencia nezamestnanosti starších ľudí v produktívnom veku s finančnou podporou Ministerstva pre medzinárodný rozvoj v Londýne prostredníctvom Britského veľvyslanectva v Slovenskej republike. Šírili sme poznatky európskych krajín v riešení závažných problémov diskriminácie zamestnávania starších ľudí.
V roku 2004 založila Anka neziskovú organizáciu Centrum pre výskum regiónov so sídlom v Modre s cieľom zlepšiť život v Modre a okolí šírením vedecko-technických poznatkov formou publikácií, seminárov a informácií cez internet a postupným zavádzaním výsledkov výskumu do praxe v spolupráci s vedeckými a expertnými inštitúciami v SR a v zahraničí. Ako riaditeľka tejto organizácie vytvorila a úspešne realizovala viacero projektov reagujúcich na výzvy programov Európskej únie. Mala som česť spolupracovať vo väčšom rozsahu na dvoch z nich:

- v rokoch 2005 - 2009 na projekte Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL (Anka ako manažérka projektu a výskumná pracovníčka, ja ako ekonómka projektu a výskumná pracovníčka). Súčasťou tohto projektu okrem výskumu boli aj počítačové kurzy najmä pre nezamestnané ženy, staršie ženy, ženy na materskej dovolenke a pre občanov so zdravotným postihnutím. Tieto kurzy sa konali v priestoroch Slovenskej asociácie bývalých uršulínskych žiačok a žiakov v Modre, ktorá bola tiež partnerom projektu a nesporne prispeli k získaniu a rozvinutiu počítačovej gramotnosti občanov v Modre a okolí;

Ing. Anna Nemcová, PhD.

- v rokoch 2010 – 2012 na projekte Spoliehaj sa na seba, t. j. ekonomika domácnosti v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig. Obidva projekty mali aj zahraničných partnerov.

Anka statočne bojovala s ťažkou chorobou. Napriek vážnym zdravotným problémom dokázala plne precítiť aj radostné a šťastné chvíle a rozdávať radosť okolo seba. Spomínam si napríklad, ako doslova žiarila radosťou, keď sa jej syn Maroš úspešne zapojil do vyššie uvedeného projektu v programe Grundtvig. Bol to krásny tandem matky a syna v spoločnej práci a vtedy som si, spomenúc na Boženu Nemcovú, povedala: „Šťastná to žena“. Všimla si to aj koordinátorka projektu Švédka Ulla Landenmark, ktorá vysoko hodnotila túto spoluprácu a povedala: „Anna looks happy.“

Anka mala krásnu súdržnú, optimisticky naladenú rodinu. Navzájom si pomáhali, povzbudzovali sa k rôznym aktivitám. Manžel, dcéra Anička a syn Maroš ju podporovali aj v dobrovoľníckej práci a tešili sa z jej prítomnosti a úspechov v bežnom živote. Svojím optimizmom, nezištnou a láskavou povahou šírila okolo seba radosť zo života.
Som vďačná Anke za priestor a možnosti spolupráce, ktoré mi poskytla. S vďačnosťou na ňu spomínajú aj ďalší jej spolupracovníci, ako aj ľudia, ktorí profitovali z jej aktivít. Jej odchod je pre všetkých, ktorí ju mali radi, nenahraditeľnou stratou.

Ing. Anna Nemcová, PhD.


Životopisné údaje:
Anna Nemcová, rodená Ursínyová, Ing., PhD. sa narodila 19. novembra 1949, zomrela 3. novembra 2013

Štúdium:
Stredná všeobecnovzdelávacia škola na Novohradskej ul. v Bratislave
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, smer ekonomicko-matematické výpočty
Vedecká ašpirantúra na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
Študijné pobyty v zahraničí (Nemecko, USA)

Zamestnanie:
Výskumný ústav cenový
Infostat
Ústredný ústav národohospodárskeho výskumu
Ministerstvo životného prostredia SR
Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny
Centrum pre výskum regiónov, n. o. ModraOblasti výskumného záujmu: vzťah ekonómie a sociálnych vecí, neplatená práca, rodová rovnosť, ochrana životného prostredia, ekonomicko-matematické modelovanie.
Z projektov:
- Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; partneri projektu: Centrum pre výskum regiónov, n.o., Mesto Modra, Trnavská univerzita, Trexima, Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov v Modre, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, grécke rozvojové partnerstvo ARTEMIS, Univerzita v Piraeus.
- Spoliehaj sa na seba, t. j. ekonomika domácnosti v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig; partneri projektu:
BIIA Economic Association, Töreboda, Švédsko,
VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI, Siauliai, Litva,
Centro Internazionale delle Culture Ubuntu, Palermo, Taliansko,
Centrum pre výskum regiónov, nezisková organizácia, Modra, Slovenská republika
- Donauregionen, program INTERREG (spolupráca regiónov, cez ktoré preteká rieka Dunaj).
Návrh indikátorov a zber údajov o podunajských regiónoch ako podklad pre ich spoluprácu. Vedúcim partnerom tohto medzinárodného projektu bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, jedným z partnerov projektu bolo aj Centrum pre výskum regiónov, n.o., reprezentované A. Nemcovou.

Z bohatej publikačnej činnosti uvedieme aspoň jej posledný zverejnený príspevok:
Nemcová, A. 2013. Ekonomický potenciál sociálnej práce. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Zborník statí. Vydal Ekonomický ústav SAV, Bratislava 2013.

S úctou a srdečne: Marta Hrebíčková