Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Môže vás údajné zlé duševné zdravie zbaviť dlhov? Kurz pre seniorov:

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Predstavujeme, Zdroj: www.providentfinancial.sk, SRF, iné, Vydané dňa: 14. 08. 2013

Provident

Nie každý si požičiava peniaze s úmyslom ich vrátiť tak, ako sa v zmluve zaviazal. Ak si myslíte, že vás dlhov zbaví vaše tvrdenie o tom, že ste pri podpisovaní záväzku nevedeli, čo robíte a môže za to váš zdravotný stav, zaraďte spiatočku. Rovnako sa nevypláca vyhovárať sa na zlé duševné zdravie pri problémoch so splácaním. Vynaliezavosť špekulantov, aby sa „bezbolestne“ zbavili dlhov je nekonečná. Pozrime sa na niekoľko príkladov. Na otázky odpovedá Karin Raková, šéfka právneho oddelenia Provident Financial.

Oplatí sa predstierať duševnú chorobu, aby sme sa vyhli plneniu svojich záväzkov?

Rozhodne nie. Duševnú poruchu posudzuje skúsený znalec. V prípade „predstierania“ môže byť navyše takého konanie posúdené ako podvodné, spojené s negatívnymi právnymi dôsledkami. Povinnosti plniť záväzky sa tak nevyhnete.

Má veriteľ právo zisťovať údaje o zdravotnom stave žiadateľa o úver?

Údaje o zdravotnom stave predstavujú osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorých spracúvanie, vrátane zisťovania je až na stanovené výnimky zakázané.

Kedy môže byť zlý zdravotný stav argumentom pre neschopnosť splácať pôžičku. Môže byť dlh odpustený?

Dlh, najčastejšie peňažný, môže veriteľ dlžníkovi odpustiť kedykoľvek, a to aj bez dôvodu. Jedinou podmienkou je, že dohoda o jeho odpustení sa musí uzavrieť písomne. Veriteľ však nie je povinný dlh odpustiť, a to ani v prípade zlého alebo zhoršeného zdravotného stavu dlžníka.

Počas doby splácania pôžičky klientovi bola diagnostikovaná Alzheimerova choroba. Častejšie zabúdanie, strata orientácie v čase i priestore .... Pri problémoch so splácaním sa klient vyhovoril na svoju chorobu – údajne už pri podpise zmluvy bol chorý. Zbaví ho choroba dlhov?

Choroba sama o sebe dlžníka dlhov nezbaví. Duševná choroba však môže byť dôvodom pre posúdenie platnosti konkrétnych právnych úkonov, resp. jej spôsobilosti na právne úkony. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony, alebo spôsobilosť na právne úkony obmedzí. Právny úkon (podpis zmluvy o pôžičke), pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony je neplatný.
Pri duševne chorom človeku, ktorý nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony je hranica platnosti jeho právnych úkonov jednoznačná menej. Muselo by sa znaleckým dokazovaním preukázať, že táto osoba v okamihu uskutočňovania právneho úkonu konala v duševnej poruche (prechodnej alebo trvalej) a nemala jasný okamih. Ak by sa uvedené preukázalo, bol by takýto právny úkon rovnako absolútne neplatný.

Čo v prípade, ak je dlžníkom človek, u ktorého duševná choroba nie je navonok zjavná, pred veriteľom zamlčaná a neskôr sa stane dôvodom pre nesplácanie?

Bez pozbavenia spôsobilosti na právne úkony konajúcej osoby súdom by muselo prebehnúť súdne konanie, v rámci ktorého by bola predmetom znaleckého dokazovania spôsobilosť konajúcej osoby uskutočniť právny úkon. Ak by sa preukázalo, že takáto osoba bola v danom čase nespôsobilá, išlo by o neplatný právny úkon.

Ak pri pôžičke zdravý človek zneužije chorého, aby prevzal záväzok na seba, kto je v prípade problémov so splácaním zodpovedný?

Čo sa týka posudzovania spôsobilosti „chorého“ človeka na právne úkony platí to, čo je uvedené vyššie. Za predpokladu, že zneužitá osoba je spôsobilá na právne úkony bude otázka zodpovednosti týchto osôb predmetom súdneho konania, resp. bude mať aj trestnoprávnu dohru. Nakoľko však závisí od konkrétnych okolností prípadu, nie je možné túto otázku jednoznačne zodpovedať.

Ak je dlžník zákonom zbavený svojprávnosti, čo je s jeho dlhmi?

Strata spôsobilosti na právne úkony má vplyv iba na právne úkony urobené touto osobou po právoplatnosti príslušného súdneho rozhodnutia. Dlhy, ktoré vznikli do tohto okamihu naďalej trvajú. Závisí potom od majetkových pomerov osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, kedy a akým spôsobom tieto prostredníctvom opatrovníka, s prípadným privolením súdu vysporiada.

logo Provident Spoločnosť Provident poskytuje rýchle hotovostné a bezhotovostné pôžičky do domácností, ale to je len jedna časť aktivít spoločnosti. Okrem toho chce byť aj dobrým susedom v komunite, kde pôsobí. Z toho dôvodu aktívne podporuje rôzne spoločensky zodpovedné aktivity. Na Slovensku stoja v popredí týchto aktivít témy ako finančná gramotnosť, ekológia a podpora regionálnych komunitných projektov. Veľký dôraz kladie na podporu dobrovoľníctva svojich zamestnancov, ktorým poskytuje jeden platený deň ročne, aby sa mohli svojou prácou aktívne zapojiť do verejne prospešných projektov.

logo Škola rodinných financií Škola rodinných financií

Zameriava sa na finančné vzdelávanie v komunitách, rodinách a medzi sociálne slabšími skupinami obyvateľstva.

Témy: rodinný rozpočet, ako si hľadať prácu, poistenie, bankovníctvo, komunikácia s bankou, hlavné zdroje príjmu... Od roku 2008 bolo preškolených viac ako 7 000 účastníkov seminárov a v rámci projektu pracuje 42 lektorov.

Nový projekt Finančné vzdelávanie pre seniorov: ponuka

VYCHÁDZATE DOBRE SO SVOJÍM DÔCHODKOM? Prezraďte nám, ako to robíte.

NEDARÍ SA VÁM VYJSŤ ZO SVOJHO DÔCHODKU? Máme pre vás tipy.

Ponúkame vám Kurz finančného vzdelávania v spolupráci s Univerzitou tretieho veku CĎV Univerzity Komenského v Bratislave.

KDE? - UTV CĎV Univerzita Komenského ul. Odbojárov 10/a, Bratislava, vo dvore, 1. posch. učebňa 28

KEDY? - Od 13. januára 2014 každý druhý pondelok o 13:00 hod. (spolu 8 prednášok)

TÉMY:
- Ekonomická dôstojnosť v treťom veku
- Užitočné finančné zručnosti
- Ako nenaletieť finančným ponukám
- Ako si to zrátať v dôchodku
- Praktický internet (nakupovanie, zľavomaty, e-banking, atď. )
- Kontakt: Alena Matušková, koordinátorka projektov; alena@skolarodinnychfinancii.sk, 0911 749 184

Vyskúšajte si: Testy finančnej gramotnosti

O spoločnosti Provident Financial

logo Provident Financial

Spoločnosť Provident Financial s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu krátkodobých pôžičiek do domácností od roku 2001. Pôžičky poskytuje na základe transparentných zmlúv, bez účelu, bez ručiteľa, bez skrytých poplatkov. Zákazník v okamihu uzatvorenia zmluvy pozná konečnú čiastku, ktorú zaplatí. Na Slovensku zabezpečuje zázemie spoločnosti 280 zamestnancov a vyše 1400 obchodných zástupcov. Výška pôžičky sa pohybuje od 140 do 2 300 eur s dĺžkou splácania 45, 60 alebo 100 týždňov. (www.providentfinancial.sk)
Medzinárodná skupina International Personal Finance (IPF), do ktorej patrí i slovenská pobočka Provident Financial s.r.o., vznikla v roku 2007 odčlenením sa od Provident Financial plc, ako jej predchádzajúca medzinárodná divízia. IPF v súčasnosti pôsobí v šiestich krajinách sveta: v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Mexiku a Rumunsku. V nich prostredníctvom siete 28 000 obchodných zástupcov poskytuje svoje služby 2,4 milióna zákazníkov a zamestnáva viac ako 5000 ľudí. Spoločnosť je kótovaná na londýnskej burze cenných papierov od svojho vzniku. (www.ipfin.co.uk)