Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kampane, Zdroj: www.er2012.gov.sk, Vydané dňa: 31. 08. 2012

Aktívne starnutie

Vážené dámy, vážení páni, v nadväznosti na odporúčania otváracej konferencie Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 týkajúcej sa celoživotného vzdelávania starších ľudí, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila dňa 28. 8. 2012 Výzvu č. OPV-2012/2.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom AKTÍVNE STARNUTIE PROSTREDNÍCTVOM ROZŠIROVANIA VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ZVYŠUJÚCICH KVALITU ŽIVOTA SENIOROV

na stránke www.asfeu.sk alebo http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/vyzva-opv-20122103-soro-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazvo/ Dátum uzávierky výzvy: 29. 10 2012.

V rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) môžu žiadatelia o NFP z Európskeho sociálneho fondu predkladať žiadosti o NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie , prioritnej osi 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. Výzva podporuje Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012). Výška pomoci v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu je 5 mil. EUR.
Z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Oprávnenými aktivitami v rámci predmetnej výzvy sú:
- zavádzanie a podpora inovácií a nových foriem vo vzdelávaní seniorov podporujúcich aktívne starnutie;
- tvorba a/alebo uskutočňovanie vzdelávacích programov pre seniorov podporujúcich aktívne starnutie;
- tvorba a/alebo uskutočňovanie programov neformálneho vzdelávania zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií seniorov,
- tvorba vzdelávacích programov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie lektorov pôsobiacich vo vzdelávaní seniorov a ich realizácia v rámci projektu.

Oprávnení žiadatelia:
- štátne, verejné a súkromné vysoké školy ako zriaďovatelia univerzít tretieho veku;
- okresné mestá (obce v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1)

Oprávnené cieľové skupiny:
- seniori vo veku nad 50 rokov
- lektori

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 75 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 200 000 EUR