Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Súťaž pre filmárov – dokumentaristov

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 02. 03. 2010

erbpchsv - logo

Súťaž o najlepší filmový dokumentárny projekt s témou chudoby a sociálneho vylúčenia vyhlasuje v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 Fond sociálneho rozvoja, rozpočtová organizácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborným garantom...... je Doc. Ján Oparty, ArtD., Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava. Súťaž je financovaná z finančných prostriedkov rozpočtu Európskych spoločenstiev vyčlenených pre SR na účely implementácie Národného programu SR k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Súťaž potrvá do 15. 9. 2010.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je zapojiť študentov vysokých škôl a širokú verejnosť do prípravy a realizácie Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vzbudiť záujem o túto tému, podnietiť diskusiu a umožniť sa aktívne na nej podieľať svojím špecifickým pohľadom. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania Slovenskej republiky. Predovšetkým je orientovaná na študentov vysokých a umeleckých škôl a zahraničných študentov študujúcich na slovenských vysokých školách. Formuláre na stiahnutie.

Stop chudobe - obrázok

Téma a pokyny

Súťažné audiovizuálne príspevky by mali reflektovať a osobito interpretovať aktuálne problémy chudoby a sociálneho vylúčenia na Slovensku a prispieť k celospoločenskej diskusii, pričom sú vítané tiež netradičné pohľady narúšajúce stereotypy a predsudky o chudobe a ľuďoch žijúcich v núdzi. Oceníme, ak filmy okrem autorskej interpretácie témy budú hľadať aj východiská a možné riešenia sociálnych problémov.

Filmový dokumentárny projekt má byť druhovo (žánrovo) orientovaný na dokumentárny film so sociálnou témou. Účastník/účastníčka pošle súťažný film s označeným menom a priezviskom autora, názvom filmu, žánrom a rokom vzniku, spolu so zoznamom použitej hudby a s podpísaným registračným formulárom na adresu FSR do 15. 9. 2010. Formulár a bližšie informácie o Európskom roku 2010 je možné nájsť na stránke www.protichudobe.sk. Do súťaže je potrebné sa zaregistrovať e-mailom zaslaným na adresu ey2010@fsr.gov.sk obsahujúcim meno a priezvisko súťažiaceho a názov súťažného diela, a to najneskôr do 30. 6. 2010.

Technické podmienky

Súťažné príspevky v slovenskej verzii je potrebné odovzdať v dvoch kópiách minimálne vo formáte DVCAM. Snímky zaslané na DVD nebudú akceptované. S kópiami je potrebné dať zoznam použitej hudby (autorské práva musia byť vysporiadané). Maximálna dĺžka filmu je 26 minút.

Vyhodnotenie

Komisia hodnotiaca príspevky bude pozostávať z dvoch umeleckých hodnotiteľov, dvoch sociológov a dvoch predstaviteľov FSR. Výsledky súťaže budú vyhlásené najneskôr do 17. 10. 2010 na webovej stránke www.protichudobe.sk. Tri najlepšie filmy budú finančne odmenené (700, 600 a 500 EUR). FSR si vyhradzuje právo neudeliť všetky ceny. Ceny budú odovzdané na záverečnej konferencii Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Tieto, ale aj ďalšie vybrané filmy budú vysielané napríklad na záverečnej konferencii, v Slovenskej televízii v rámci kampane Európskeho roka a budú tiež uvedené v špeciálnej sekcii filmového festivalu Jeden svet v roku 2010.

Stop chudobe - obrázok Kontakt: Pavol Jablonický a René Mráz, 02 / 2046 3518, 2046 3528, ey2010@fsr.gov.sk.

Adresa: Fond sociálneho rozvoja - oddelenie podpory inovatívnych projektov, odbor rozvojových projektov sociálnej inklúzie, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava.

web: www.protichudobe.sk