Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Európski poslanci žiadajú viac práv pre občanov

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 26. 11. 2009

Európsky Parlament - logo

Krajiny EÚ by mali lepšie spolupracovať pri prijímaní žiadateľov o azyl a v boji proti diskriminácii. Prístup k justícii by sa mal zlepšiť a práva väzňov by sa mali posilniť. Tieto a ďalšie požiadavky obsahuje uznesenie o programe v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ktoré......v stredu 25. novembra schválili poslanci. Parlament uznesením vyjadruje svoj postoj k tzv. Štokholmskému programu, ktorý obsahuje priority EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí na nasledujúcich päť rokov. Lídri členských štátov majú o programe rozhodnúť na summite 10. až 11. decembra.

Boj proti diskriminácii a zneužívaniu detí

Poslanci požadujú prijať komplexný právny rámec, ktorý by poskytol adekvátnu ochranu a kompenzáciu obetiam zločinu, najmä obchodovania s ľuďmi a násilia proti ženám. Etnické menšiny tiež čelia riziku, že sa stanú obeťami diskriminácie a rasovo motivovaných trestných činov, uvádzajú poslanci. Vyzývajú na prijatie smernice a vytvorenie európskej stratégie zameranej na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a zneužívania detí. Žiadajú tiež legislatívu zameranú na boj proti zločinu motivovanému neznášanlivosťou.

Kompromisný text dohodnutý dvoma najsilnejšími frakciami v EP, a to medzi EPP a S&D, tiež vyzýva členské štáty, aby zabezpečili slobodu pohybu pre všetkých občanov EÚ, vrátane manželských párov a registrovaných partnerov, a aby sa vyhli "všetkým druhom diskriminácie na akomkoľvek základe, vrátane sexuálnej orientácie". Uznesenie, ktorého text pripravili poslanci Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), Carlo CASINI (EPP, IT) a Luigi BERLINGUER (S&D, IT), schválil Parlament pomerom hlasov 487:122:49.

Terorizmus a organizovaný zločin

Naliehavá potreba chrániť občanov proti terorizmu by sa mala posilniť účinnými nástrojmi, pričom by občania mali mať možnosť obrany proti neprimeraným alebo nejasným predpisom a ich nenáležitému vykonávaniu. Prioritou by mala byť tiež obhajoba práv obetí terorizmu a ich finančné odškodnenie.

Imigrácia a azyl: lepšie rozdelenie zodpovednosti

Parlament vyzýva na prehodnotenie schopností členských štátov prijímať žiadateľov o azyl, a tiež na vytvorenie systému "povinnej a neodvolateľnej" solidarity medzi členskými štátmi. Poslanci žiadajú aj lepšiu spoluprácu s tretími, najmä susednými krajinami.

Podľa poslancov je dôležité zabezpečiť prisťahovalcom prístup k justícii, bývaniu, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti. Poslanci tiež odsúdili kolektívne vyhosťovanie utečencov do krajín, kde nie sú rešpektované ľudské práva. Uznesenie ďalej požaduje legislatívne návrhy s cieľom zabrániť zneužívaniu azylových procedúr.

Posilnenie práv väzňov

EÚ by mala mať minimálne normy väzenských podmienok a podmienok zadržiavania, spoločný súbor práv väzňov vrátane primeraných pravidiel pre kompenzácie pre nespravodlivo zadržiavané alebo odsúdené osoby, uvádza sa v uznesení. Mali by byť zabezpečené finančné prostriedky na vybudovanie nových väzenských zariadení v členských štátoch, ktoré trpia preplnenými väznicami.

Ochrana údajov

Poslanci zdôrazňujú potrebu stanovenia jasnejších a prísnejších limitov pre výmenu osobných údajov medzi členskými štátmi a využívanie spoločných registrov. Podľa poslancov pri zostavovaní veľkých registrov na úrovni EÚ môže znamenať zvýšené riziko únikov a korupcie.

Európske zmluvné právo

Poslanci vyzývajú Komisiu, aby zintenzívnila prácu na európskom zmluvnom práve s cieľom prijať referenčný rámec, ktorý umožní zmluvným stranám slobodne si zvoliť európske právo ako základ svojich zmluvných vzťahov.

Európsky súd pre počítačovú oblasť

Poslanci tiež v uznesení zdôrazňujú nárast počítačovej kriminality a vyzývajú na vytvorenie stratégie boja proti kybernetickému zločinu v spolupráci s poskytovateľmi internetu. Mala by sa tiež preskúmať možnosť vytvoriť Európsky súd pre počítačovú oblasť, ktorý by sa špecializoval na záležitosti spojené s počítačovou kriminalitou.

Európsky Parlament - logo

Viac informácií na stránke EP:

Lisabonská zmluva – rozšírenie právomocí

Európsky Parlament - Lisabonská zmluva - obrázok Európsky parlament je pripravený na zvýšenie právomocí, ktoré získa vďaka Lisabonskej zmluve. Poslanci schválili v stredu 25. novembra zmeny vnútorných pravidiel EP. Nové pravidlá berú do úvahy príchod 18 nových poslancov, zvýšenie legislatívnych právomocí a nový postup pre rozpočet, ktorý dáva Parlamentu rovnaké postavenie ako Rade EÚ.

Poslanci dnes schválili zmeny v rokovacom poriadku EP. Spravodajca David MARTIN (S&D, UK) k tomu uviedol: "Jednotný európsky akt viedol Parlament v období jeho detstva, Maastrichtská zmluva ho previedla pubertou, Zmluvy z Amsterdamu a z Nice nás doviedli k dospelosti a verím, že Lisabonská zmluva prinesie plné práva dospelého Parlamentu."

Pribudne18 nových poslancov

Celkovo 18 nových poslancov z 12 členských štátov zaujme svoje miesta v Parlamente po tom, ako nová zmluva vstúpi do platnosti a po tom, ako všetky členské štáty ratifikujú protokol potvrdzujúci pripojenie nových poslancov. Dovtedy nebudú mať títo poslanci právo hlasovať. Avšak podľa dnes schváleného rokovacieho poriadku EP môžu daní poslanci získať štatút pozorovateľa.

Rokovací poriadok berie do úvahy aj citeľný nárast legislatívnych právomocí Parlamentu. Vďaka Lisabonskej zmluve skoro všetky politiky EÚ budú patriť pod "riadny legislatívny postup", v ktorom Európsky parlament a Rada EÚ majú ako legislatívne orgány rovnaké postavenie. Aj pravidlá pre rozpočet sú revidované, keďže Parlament a Rada EÚ bude mať v tejto oblasti rovnaké právomoci.

Postup vymenovania predsedu Komisie bol tiež zmenený, keďže Parlament získal v tejto oblasti viac právomocí. Ďalšie zmeny v rokovacom poriadku EP zabezpečujú legislatívny dopad Charty základných práv, právo Parlamentu navrhnúť zmeny v zmluvách, ako aj zvýšený vplyv národných parlamentov.

Viac informácií: Správa o prispôsobení rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve