Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Poradenské a vzdelávacie centrum seniorov v Ružinove

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 26. 06. 2009

RDS - hodváb - obrázok

Kríza – nekríza, peňazí na realizáciu dobrých zámerov nie je nikdy dosť! Ale dobré veci sa darí uskutočňovať aj spojením síl a vytvorením vhodných podmienok. Takýmto príkladom je aj Poradenské a vzdelávacie centrum seniorov, ktoré naše občianske združenie buduje od mája aj.......vďaka projektu, ktorý finančne podporila Nadácia SPP. Ešte vzácnejšia je podpora vedenia Ružinovského domova seniorov, ktorý nám poskytol priestory pre plánované aktivity. Od januára sme mohli zmeniť sídlo Klubu Senior a pravidelné kurzy pre seniorov (práca na počítači a s internetom) nás už nestoja mesačne na prevádzkových nákladoch približne 25 tisíc korún, ktoré bolo treba zabezpečiť na prevádzku v prenajatých priestoroch za komerčnú cenu.

Pozývame seniorov na zápis do nových klubov

RDS - prihlášky - obrázok V dnešný prvý Dobrovoľnícky deň na Slovensku by sme radi ukázali seniorom možnosti, ktoré môžu využiť a súčasne prispieť k ich rozšíreniu aj vlastným pričinením. Či už vo forme podnetov a nápadov, aktívnou účasťou na aktuálnych podujatiach, ale tiež pomocou pri ich príprave a realizácii.

V priebehu celého dňa (od 10 do 19.00 hod.) sú naši dobrovoľníci pripravení venovať sa záujemcom o spoznanie našej činnosti a zámerov do budúcnosti. Prizvaní odborníci z oblasti ľudských práv, spotrebiteľských práv, zdravotníckej osvety a zdravej výživy budú odpovedať aj na otázky návštevníkov.

Po celý deň budú k dispozícii prihlášky na zápis do otvorených klubov:

  • Klub dopisovateľov a fotografov
  • Klub počítačových zručností
  • Klub umeleckých zručností (maľovanie na hodváb, rôzne)
  • Klub zdravia a relaxu
  • Klub aktívnych spotrebiteľov NEDAJSA
  • Konverzácia v anglickom a nemeckom jazyku
  • Klub finančnej gramotnosti
  • Rôzne – podľa záujmu, ktorý nám pomôžete zistiť vyplnením dotazníkov alebo v osobných rozhovoroch.

Cieľom nášho projektu je vybudovať vzdelávacie centrum pre seniorov v Bratislave a okolie (17 mestských častí) s denným poskytovaním občianskeho poradenstva, rozšírené formou poradní, besied a prednášok spoluprácou s odborníkmi rôznych oblastí.

Existujúce kluby dôchodcov neposkytujú ešte dostatočné podmienky pre cyklické a tematické vzdelávanie aj pre seniorov – nedôchodcov, vrátane osvety v oblasti zdravého životného štýlu, úsporného chodu domácností, apod., či denné konzultácie s využitím internetových služieb prístupné aj pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov (bez poplatkov).

Aby sme vytvorili priestor pre aktivity rôzneho druhu - kde sa komunita seniorov bude môcť vzdelávať, tvoriť, stretávať, ale aj odovzdávať svoje vedomosti a navzájom si pomáhať si vyžiada nielen dlhodobejšie úsilie, ale aj aktívnu spoluprácu. Za dôležitú stránku považujeme uplatňovanie foriem celoživotného vzdelávania (neformálne a informálne) s využitím dobrovoľníckej práce aj prijímateľov.

Chceme dať hlavne priestor absolventom Univerzít tretieho veku, ktorí málokedy dostanú príležitosť uplatniť novonadobudnuté poznatky v pracovnom pomere, ale veľkú príležitosť na ich využitie poskytuje práve neziskový sektor, kde ich môžu priamo uplatniť pri vzdelávaní záujemcov vlastnej seniorskej komunity.

Zdena Skokňová, 0905 464 006, seniorkurzy@gmail.com.

Projekt podporili: Ružinovský domov seniorov; Nadácia SPP (finančný dar); Orange Slovensko, a.s. ( mobilný internet pre školenia a prezentácie v teréne), ESET (antivírový program bezplatne); I4u s.r.o., internetový provider ( pripojenie internetu so zľavou).

Nadácia SPP - logoProjekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.