Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Autor: Anna Nemcová <(at)>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 27. 05. 2008

EQUAL - Európsky sociálny fond - logo

EQUAL (anglické slovo, ktoré v slovenčine znamená „rovný“) je názov iniciatívy Európskeho spoločenstva, ktorej základným poslaním je vytvorenie podmienok a poskytnutie priestoru pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti......všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Základné priority a témy iniciatívy Spoločenstva EQUAL (ďalej IS EQUAL) sú:

Nezamestnanosť a trh práce

EQUAL - logo Zastavme sa pri prvej priorite. Ktorí ľudia majú najväčšie problémy na trhu práce – najväčšie problémy pri nájdení vhodného zamestnania a v zamestnaní? Sú to najmä

Špecifické problémy majú na trhu práce ženy, na čo reaguje predposledná priorita a téma IS EQUAL.

Na základe IS EQUAL sa aj v Slovenskej republike od roku 2005 začali realizovať projekty spolufinancované Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, zamerané na vyššie uvedené priority a témy.

Prinášame informáciu o jednom z projektov IS EQUAL, zameraných na tému Znižovanie rozdielov medzi príležitosťami a možnosťami žien a mužov na trhu práce a podporovanie pracovnej desegregácie. Názov tohto projektu je „Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra“. Jeho realizácia sa začala v marci 2005 a má sa ukončiť 30. júna 2008.

Projekt realizovali ďalej uvedené partnerské organizácie (členovia rozvojového partnerstva):

Ako vidno, v rozvojom partnerstve projektu je zastúpený tak verejný ako aj súkromný sektor. Ide o výskumný a vzdelávací projekt. Rodom (angl. gender) sa tu rozumie sociálne a kultúrne podmienená rola žien a mužov, na rozdiel od termínu pohlavie (sex), ktoré označuje biologickú danosť. Hoci je rovnoprávnosť žien a mužov ustanovená v ústave, v príslušných zákonoch a ďalších právnych predpisoch a z historického hľadiska možno konštatovať istý pokrok v tejto oblasti, v praxi sa rovnoprávnosť žien a mužov plne neuplatňuje.

V čom sú hlavné problémy?

Za hlavné príčiny nižšej priemernej mzdy žien než je priemerná mzda mužov považujeme:

Hlavné prínosy projektu

Hlavné prínosy projektu Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra sú:

seniori za počítačmi Počítačové vzdelávanie sa realizovalo v počítačovom klube v priestoroch pobočky občianskeho združenia Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov v Modre a stretlo sa s veľkým záujmom. V roku 2007 sa počítačových kurzov zúčastnilo 135 frekventantiek a frekventantov a dvanásť nezamestnaných z osôb navštevujúcich počítačový klub si našlo zamestnanie.

Nemožno opomenúť prínos spolupráce tohto rozvojového partnerstva s gréckym rozvojovým partnerstvom ARTEMIS, ktorá bola zameraná aj na rovnosť príležitostí žien a mužov v takej špecifickej oblasti, ako sú ozbrojené sily, čo prinieslo nové podnety a inšpirácie pre snahu o uplatňovanie rovnosti príležitostí žien a mužov v iných sektoroch a odboroch a naopak, úsilie o uplatňovanie rovnosti príležitostí žien a mužov v iných sektoroch a odboroch je inšpiratívne pre ozbrojené sily, pri citlivom prístupe a rešpektovaní odlišností.

Výskumná časť projektu prispela k prehĺbeniu poznania a k osvete v problematike rovnosti príležitostí žien a mužov, vzdelávacia časť projektu prispela k zvýšeniu schopnosti zamestnať sa účastníčok a účastníkov vzdelávania a niektorým priamo pomohla nájsť zamestnanie.

Na záver, po informovaní o obsahu projektu, nedá nám neupozorniť na problém, ktorí sme pociťovali nielen my, ale takmer každý z realizátorov projektov IS EQUAL, a to príliš veľká administratívna náročnosť. To vysvetľuje, prečo sme iniciatívu s motivujúcim názvom EQUAL (slovenský význam tohto anglického slova je rovný), začali po niekoľkých mesiacoch pociťovať ako „quail“ (zastrašiť, nahnať strach) a „die Qual“ ( nemecké slovo, ktoré znamená trápenie, súženie). Dobrá správa je, že kompetentní prisľúbili zníženie administratívnej náročnosti projektov financovaných z eurofondov.

Pre čitateľov, ktorí majú záujem o podrobnejšie informácie uvádzame aspoň niektoré zo zistených údajov (čerpané z príspevku od riešiteľov projektu Kadlečík, Ľ., Škodová, M. v literatúre č. 3 a z literatúry č. 4). V rámci projektu člen rozvojového partnerstva projektu Trexima Bratislava, s.r.o. vykonala dotazníkový prieskum u vybraných zamestnávateľov okresu Pezinok, pričom na tvorbe dotazníka sa podieľal aj vedúci partner Centrum pre výskum regiónov v Modre a ďalší partneri. Prieskum bol organizovaný štvrťročne v rokoch 2005 až 2007. Priemerne bolo do prieskumu zapojených viac ak 100 zamestnávateľských organizácií.

Čo ukázal dotazníkový prieskum?

Dotazníkový prieskum okrem iného ukázal, že v okrese Pezinok

Elektronickým zberom boli získané rodovo členené výsledky o mzdovej úrovni vybraných zamestnávateľských organizácií okresu Pezinok za 4. štvrťrok 2007. Priemerné hodinové zárobky okresu Pezinok za sledované obdobie boli v porovnaní s Bratislavským krajom a celou Slovenskou republikou podstatne nižšie.

Napr. v okrese Pezinok zarábali ženy 102,29 Sk/hod., v Bratislavskom kraji 157,08 Sk/hod. a v SR 114,54 Sk/hod. V okrese Pezinok však bol nižší rozdiel medzi priemernými zárobkami žien a mužov (23,81 Sk) než v Bratislavskom kraji (takmer 50 Sk) a v Slovenskej republike (40 Sk). Inými slovami, priemerný hodinový zárobok žien okresu Pezinok predstavoval z priemerného hodinového zárobku mužov 81,12 %, kým v Bratislavskom kraji 75,89 % a v SR 74,10 % (v 4. štvrťroku 2007).

Údaje na porovnanie s predchádzajúcimi rokmi: V Slovenskej republike predstavoval priemerný hodinový zárobok žien 73,5 % z priemerného hodinového zárobku mužov v 3. štvrťroku 2001, v 3. štvrťroku 2005 to bolo 73,3 %. Pritom rozdiel medzi ženami a mužmi je pri priemerných hodinových mzdách často nižší než pri priemerných mesačných mzdách.

Porovnanie priemerných mesačných miezd za zamestnania, ktoré vykonávajú prevažne ženy (zdravotné sestry, učiteľky) ukázalo na značný nepomer so zamestnaniami, ktoré vykonávajú tradične prevažne muži, aj keď v obidvoch skupinách je určitý podiel opačného pohlavia. Napr. v roku 2007 priemerná mesačná mzda zdravotných sestier predstavovala 67,95 % mzdy vojakov a len 62 % mzdy policajtov.

Viac nájdete v literatúre:

  1. Nemcová, Anna. 2008. Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok - Modra. Modra: Centrum pre výskum regiónov, 2008 (pripravené na tlač).
  2. Realizácia projektov Európskeho sociálneho fondu k otázkam rodovej rovnosti (odkazy pre teóriu a prax). 2008. Zborník príspevkov z konferencie konanej 18. októbra 2007 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Trnava: 2008.
  3. Zborník príspevkov z nadnárodného seminára Rodová rovnosť v kohéznej a trvaloudržateľnej vedomostnej spoločnosti - Dobrá prax a výskum vrátane armády a vojenských akadémií konaného 26.5.2008 v Bratislave. Modra: Centrum pre výskum regiónov, 2008 (pripravené na tlač).
  4. Ženy a muži zamestnaní v regióne Pezinok – Modra. Vybrané analytické výsledky. Bratislava: Trexima, 2007.
  5. Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013. ( www.employment.gov.sk - občan v sociálnej politike, antidiskriminácia)
  6. www.equalslovakia.sk.

Ing. Anna Nemcová, PhD.
Ing. Marta Hrebíčková, PhD.
Mgr. Zdena Skokňová