Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Záložné právo a spotrebiteľské zmluvy po novom

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 14. 02. 2008

Bulletin Pro Bono advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský

Bulletin Pro Bono advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský informuje raz mesačne o novinkách v Zbierke zákonov prehľadne a zrozumiteľne. Po registrácii na webstránke ho môžete dostávať mailom alebo stiahnuť si ho zadarmo. V čísle 11 uvádza právne zmeny, ktoré platia od 1. januára 2008...... Občanov sa priamo dotýka najmä novela Občianskeho zákonníka, ktorá bola vykonaná zákonom č. 568/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Novela Občianskeho zákonníka prináša zmeny v právnej úprave:
Proti úžere: moderačné právo

dražba Novela zavádza nové a presnejšie zadefinovanie základných pojmov dodávateľ a spotrebiteľ, a tiež zavedenie definície spotrebiteľských zmlúv. Taktiež stanovuje, že ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa použijú vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Zakotvuje absolútnu neplatnosť pre odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia.

Pre spotrebiteľské zmluvy sa novo zakotvuje, že ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy pri tom istom rokovaní, alebo sú zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv samostatne. Ak však z povahy takýchto zmlúv alebo stranám známeho účelu takýchto zmlúv pri ich uzavretí zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú od seba vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami.

Doplnené sú podmienky, v zmysle ktorých spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Zákon výslovne stanovuje, že neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. Ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peňažných prostriedkov za neprimeranú odplatu, súd môže odplatu znížiť. Súd pri využití tohto tzv. moderačného práva prihliada najmä na odplaty poskytované bankami pri spotrebných úveroch.

Nový dôvod zániku záložného práva

váhy Novela zakotvuje tiež zákonnú povinnosť pre záložného veriteľa v podobe zaslania oznámenia o začatí výkonu záložného práva príslušnej správe katastra nehnuteľností, ktorá začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností. Dopĺňa sa nový dôvod zániku záložného práva v prípade ukončeného výkonu záložného práva bez ohľadu na rozsah uspokojenia záložného veriteľa, ktorý toto záložné právo vykonal.

Novela rozširuje možnosť zriadenia vecného bremena výrokom súdu o prípad, ak vlastník stavby nie je zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, potom súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.

Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, aj na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.

dražba Detailnejšie sa upravuje inštitút zabezpečenia záväzkov prevodom práva. Splnenie záväzku je možné zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka alebo tretej osoby v prospech. Pri zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva sa dočasne prevádza vlastníctvo k prevádzanej veci podľa všeobecných ustanovení o nadobudnutí vlastníctva zmluvou (§ 133 Občianskeho zákonníka). Ak je prevádzané právo zapísané v katastri nehnuteľností alebo v inom verejnom registri, veriteľ je povinný oznámiť dočasnosť prevodu práva v katastri nehnuteľností alebo v inom verejnom registri. Uspokojením zabezpečenej pohľadávky prechádza právo späť na toho, kto ho previedol. Spätný prevod nastáva priamo zo zákona, nie je preto potrebný žiadny úkon prevodcu a ani osoby, ktorá právo nadobudla, a to za splnenia podmienky, že dlžník svoj zabezpečený dlh splní. Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzatvoriť písomne, inak bude neplatná. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o zabezpečovacom prevode práva patria:

Veriteľ nie je oprávnený prevedené právo previesť ďalej na inú osobu, ani ho inak zaťažiť v prospech inej soby, a to až do zániku zabezpečovacieho prevodu práva. Ak je predmetom zmluvy o zabezpečovacom prevode práva nehnuteľnosť, správa katastra túto skutočnosť vyznačí v katastri nehnuteľností. Ak zabezpečovací prevod práva spočíva v prevode vlastníckeho práva k veci a veriteľ je jej držiteľom, je povinný prevedenú vec chrániť pred poškodením, stratou a zničením. Ak je držiteľom veci dlžník, platí táto povinnosť pre neho obdobne. Dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, sú neplatné.

listina Ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, je veriteľ oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbe. Začatie výkonu zabezpečovacieho prevodu práva je veriteľ povinný písomne oznámiť osobe, ktorá zabezpečenie poskytla a dlžníkovi aspoň 30 dní vopred. Zánikom zabezpečovaného záväzku právo prechádza späť na osobu, ktorá zabezpečenie poskytla. Veriteľ je bez zbytočného odkladu povinný vec v jeho držbe vydať, a ak niet odlišnej dohody, spolu s tým, čo k nej pribudlo. Veriteľ má však právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva. Nová úprava postúpenia pohľadávky určuje poradie započítania čiastočného plnenia peňažného dlhu v prvom rade na istinu a až potom na úroky, ak dlžník neurčí inak.

INFOZDROJ (kompletné informácie): www.ulclegal.com/sk/probono/Aktualne-zmeny-v-Obcianskom-zakonniku.