Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Novela zákona o dobrovoľných dražbách

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 11. 02. 2008

Bulletin Pro Bono advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský

S účinnosťou od 1. januára 2008 je platná novela zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Podľa novely nemožno dražiť predmet dražby, s ktorým ...... navrhovateľ dražby alebo dražobník na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej správy nemôže nakladať.

Nová úprava zakotvila aj dva prípady, v ktorých neplatnosť dražby nie je možné vysloviť. Dražba nemôže byť neplatná z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste. Ani v prípade, ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Dlžníci sú z dražby jednoznačne vylúčení

dražba Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka a nikto nemôže dražiť v ich mene. Novela spresňuje, že navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo (ďalej v texte len „záložný veriteľ"), alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona (napríklad podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, či zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Novela ďalej dražobníkovi ukladá povinnosť umožniť nazretie do písomností súvisiacich s dražbou navrhovateľovi dražby, vlastníkovi predmetu dražby, dlžníkovi a účastníkovi dražby, výnimkou je údaj o znížení najnižšieho podania, a to v štádiu pred vykonaním dražby alebo opakovanej dražby.

dražba Pre prípad, že predmetom dražby bude vec nadobudnutá prevodom na zabezpečenie pohľadávky novela určuje právny režim dopadajúci na navrhovateľa dražby, na ktorého sa primerane vzťahujú ustanovenia o záložnom veriteľovi, a na osobu, ktorá previedla právo na zabezpečenie pohľadávky – ako o vlastníkovi veci. Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, dražobník je povinný najmenej 15 dní pred konaním dražby zverejniť oznámenie o dražbe alebo oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej tabuli obce, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. Novela zavádza v rovnakej lehote povinné zverejnenie aj v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, na ktorej území sa predmet dražby nachádza, obsahujúce základné údaje o čase, mieste, predmete a najnižšom podaní dražby alebo opakovanej dražby, pričom explicitne sa zakotvuje povinnosť obce bezodkladne a bezodplatne takéto oznámenie zverejniť. Dražobníkovi sa taktiež stanovuje povinnosť umiestniť na viditeľnom mieste výraznejšie označenie draženej veci, ktorého obrazový vzor obsahuje príloha novely zákona. Pre dražobníkov novela zakotvila rovnaký mechanizmus zverejňovania údajov, ktoré je v prípade dražieb povinný podľa platnej právnej úpravy zverejniť v Obchodnom vestníku súdny exekútor a správca konkurznej podstaty. Oznámenie o dražbe musí po novom obsahovať aj označenie navrhovateľa dražby. Okruh adresátov, ktorým má dražobník zaslať oznámenie o dražbe sa rozšíril aj o dlžníka a vlastníka predmetu dražby, ktorý nie je dlžníkom.

rodinný dom - foto Novela upúšťa od povinného uvádzania všetkých spoluvlastníkov spoločných častí, zariadení a pozemku pri bytovom dome v zmluve o vykonaní dražby. Pre doručenie oznámenia o dražbe stačí vyvesenie oznámenia o dražbe na obvyklom mieste v spoločných priestoroch bytového domu. Ak notárovi uvedenému v oznámení o dražbe bráni prekážka v účasti na dražbe, je v zmysle novely možné tento údaj v oznámení o dražbe zmeniť aj dodatočne. V úprave doručovania novela uprednostňuje doručovanie poštou.

Novela posilňuje ochranu vlastníka draženej veci stanovením limitu najnižšieho podania, určením hornej hranice pri odmene dražobníka (dražobnej spoločnosti), ale aj rozšírením dôvodov na upustenie od dražby a odbúraním formalizmu pri uplatňovaní práv na súde. Ak vlastník draženej veci zloží sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby, teda v rozsahu, akom je povinný ich znášať, má možnosť takto dosiahnuť upustenie od dražby. Ak vydražiteľ zmaril dražbu, alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Novela explicitne stanovuje, že ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. Spresnila a doplnila sa aj úprava týkajúca sa odovzdania výťažku dražby. Nová je úprava vecnej legitimácie v súdnom konaní o neplatnosť dražby.

Nové kontrolné mechanizmy

platba - foto V tretej časti zákona o dobrovoľných dražbách novela doplnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa činnosti dražobníkov o inštitút správnych deliktov pre oblasť dražieb, ktoré v zákone absentovali. Výkon kontroly nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb bude uskutočňovať Ministerstvo spravodlivosti SR. Sankčné opatrenia zahŕňajú možnosť uložiť pokutu a možnosť odňať živnostenské oprávnenie. Sankcie sú usporiadané podľa miery intenzity a závažnosti porušenia vymedzenej zákonnej povinnosti, pokuty sú určené pevnými sumami. Konanie o uloženie pokuty podlieha režimu správneho poriadku.

S vyššie spomínanými zmenami v zákone o dobrovoľných dražbách úzko súvisia novelizácie Exekučného poriadku, kompetenčného a katastrálneho zákona vykonané touto novelou s účinnosťou od 1. januára 2008. Exekučný poriadok umožňuje súdnymi exekútormi doručovať aj iné než súdne písomnosti, a to nielen v procese dobrovoľných dražieb, ale aj vtedy, ak to ustanovia osobitné predpisy. Vzhľadom na novo zakotvenú kontrolu nad procesom dobrovoľných dražieb vykonávanú zo strany MS SR sa v tomto zmysle novelizuje aj kompetenčný zákon.

Katastrálny zákon sa dopĺňa o ustanovenie, v zmysle ktorého pri dobrovoľnej dražbe, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, vyznačí správa katastra údaj o dražbe a o začatí súdneho konania o určenie neplatnosti takejto dražby.

Slovník dražobníka

paragrafy Infozdroj: http://www.drazobna.sk/slovnik.php.

Ďalšie informácie: http://www.kabac.sk/eu_judr/otazky.html, Notársky centrálny register dražieb www.notar.sk.