Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Vláda pozýva na verejné prerokovanie programu Informatizácia spoločnosti

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 16. 01. 2007

ipv_logo

Úrad vlády Slovenskej republiky pozýva verejnosť na štvrtok 18. januára 2007 o 10:00 v priestoroch Úradu vlády SR, Námestie slobody 1 v Bratislave, kde sa uskutoční verejné prerokovanie strategického dokumentu Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej OP IS). OP IS je strednodobým strategickým dokumentom na ...... obdobie rokov 2007-2013 zameraným na podporovanie udržateľnej konvergencie Slovenskej republiky k vyspelým krajinám EÚ v oblasti informatizácie spoločnosti. Operačný program bol vypracovaný na základe uznesenia vlády č. 457/2006 k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007-2013. Štruktúra operačného programu a obsahová náplň vychádza z Nariadenia Rady č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde.

Operačný program sa skladá z nasledovných základných častí:

V analýze je popísaný súčasný stav v oblasti informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike. Súčasťou analýzy je špecifikácia disparít a faktorov rozvoja danej oblasti. V ďalšej časti operačného programu je návrh stratégie, ktorý vychádza zo súčasného stavu informatizácie v Slovenskej republiky, schválených strategických dokumentov EÚ a Slovenskej republiky.

Stratégia Operačného programu Informatizácia spoločnosti je postavená na štyroch prioritných osiach.
 1. Zabezpečenie modernej verejnej správy, skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. Obsahuje aktivity:
  • podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu
  • elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a softwarom, sieťami a IKT technológiami)
  • nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.)
  • dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností a elektronizácia týchto poznatkov
  • zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov
  • zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti kultúry
  • obnova pracovísk špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a špecializovanej štátnej správy na úseku archívov
  • vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s ich informačným prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu učebných osnov a vzdelávania
  • podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a fondových inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom, plánovacom a rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským sektorom a verejnosťou
  • výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií – inovácia a prezentácia obsahu
  • vybudovanie siete výskumných, dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry
  • podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, informačných a odborných aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia.
  • podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu
 2. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát . Obsahuje hlavne aktivity: vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných digitalizačných pracovísk pamäťových a fondových inštitúcií
 3. Vysoká penetrácia širokopásmového internetu a stimulovanie dopytu. Obsahuje aktivity:
  • zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu
  • rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov
  • rozvoj prístupových širokopásmových sietí – metalických a bezdrôtových
  • rozvoj metropolitných optických sietí
  • rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx
  • podpora vytvárania užitočného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po internete a elektronických službách
  • vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb (realizované v rámci krížového financovania)
  • marketingové, integračné a organizačné aktivity zamerané na zvyšovanie dostupnosti elektronických služieb a inklúzie IKT
 4. Technická pomoc - cieľom je zabezpečenie vysokej efektívnosti a účinnosti intervencií

Globálnym cieľom Operačného programu Informatizácia spoločnosti je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Tento globálny cieľ je v súlade so strategickým cieľom Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 a dopĺňa cieľ strategickej priority: Inovácie, informatizácia a vedomostná ekonomika, ktorý je zameraný na rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti priemyslu a služieb. Opatrenia, ktoré budú implementované za účelom naplnenia cieľov operačného programu budú financované zo štrukturálnych fondov, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancované z národných zdrojov. V záverečnej časti operačného programu je popísaný spôsob implementácie operačného programu vrátane riadenia, monitorovanie, hodnotenia a finančného riadenia.

Celý dokument nájdete na webstránke: www-8.vlada.gov.sk/data/files/2489.pdf

http://www.itas.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1132

informatizacia - logo itas_logo